Indsatsområder


Danske Forlag arbejder for rammevilkår, som skal sikre et kommercielt levedygtigt bogmarked med et mangfoldigt udbud af litteratur og læremidler.

Stærk ophavsret
Danske Forlag arbejder for en stærk ophavsret, da den ophavsretlige beskyttelse sikrer et uafhængigt bogmarked og udgør incitamentet til at investere i ny litteratur og nyt undervisningsmateriale. Ophavsretten er baseret på EU-ret samt internationale traktater, hvorfor Danske Forlag prioriterer internationalt samarbejde med den europæiske (FEP) og den internationale (IPA) forlæggerforening højt.

Håndhævelse af rettigheder
Foreningen varetager medlemmernes interesser, når der sker systematisk krænkelse af et stort antal medlemsforlags værker, f.eks. i sager om ulovlig kopiering i kopicentre. Foreningen varetager ligeledes kontakten til uddannelsesinstitutioner, som kopierer ulovligt. Danske Forlag er medlem af Rettighedsalliancen, som arbejder både politisk og konkret med at håndhæve medlemsforlagenes digitale rettigheder på internettet.

Begrænse offentlig konkurrenceforvridende udgiveraktivitet
Danske Forlag arbejder for, at forlagene ikke udsættes for konkurrenceforvridende adfærd fra det offentlige.

Støtte til litteraturpolitiske tiltag og 0-moms
Danske Forlag støtter kulturpolitiske tiltag, som tilgodeser litteraturen, f.eks. biblioteksafgift, læselystkampagner, oversættelsesstøtte m.m. Pga. størrelsen af det danske sprogområde kan markedskræfterne alene ikke sikre et mangfoldigt bogmarked. 
Danske Forlag har det synspunkt, at momsen på bøger bør nedsættes. Momsen bør reduceres til 0, ligesom det er tilfældet for aviser, idet bøger ligeledes har værdi for kultur, uddannelse, demokrati mv.

Central placering i undervisningen af forlagsproducerede læremidler
Danske Forlag arbejder for, at forlagsproducerede læremidler også fremover har en central placering i undervisningen. Didaktisk udviklede læremidler er vigtige for læringen, og læremidler udviklet i en dansk kontekst sikrer udvikling af en dansk fagterminologi.

Varetagelse af forlagenes interesser i Copydan
Danske Forlag repræsenterer forlagene i Copydan Tekst og Node og indgår på forlagenes vegne aftaler om kollektiv forvaltning af forlagenes rettigheder. Dermed sikrer Danske Forlag medlemmerne indflydelse på centrale spørgsmål om, hvornår og hvordan rettighederne skal forvaltes kollektivt f.eks. på uddannelsesområdet.

Repræsentation i offentlige og private organer
Danske Forlag sikrer medlemsforlagenes interesser gennem foreningens repræsentation i en række offentlige og private organer f.eks. Bogforums Messeudvalg, Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Rettighedsalliancen, Copydan, Skolemessen og Danmarks Læringsfestival, STIL - styregruppe for Materialeplatformen m.m.
Se liste over foreningens repræsentanter i organer og udvalg

Forlagsbranchens statistikker
Danske Forlag står for statistik over forlagenes omsætning. Statistikkerne fungerer som pejlemærke for forlagene, og for branchens politiske forhandlingsposition er det vigtigt at være i stand til at fremlægge dokumentation for branchens tilstand og samfundsmæssige betydning.

Juridisk rådgivning
Danske Forlag bistår medlemsforlagene med juridisk rådgivning i sager, som har principiel karakter, og som vil kunne påvirke et større antal af medlemsforlagene. Danske Forlag har indgået en aftale med advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert, som sikrer medlemsforlagene adgang til advokatbistand på fordelagtige vilkår.

Fælles brancheinitiativer
Danske Forlag tager initiativer og laver aftaler på områder, som styrker branchen kommercielt. Af initiativer kan nævnes:

  • Samarbejdsaftale med Centrene for Undervisningsmidler om formidling af læremidler
  • Branchetræf hvert 2. år for medlemmer af Danske Forlag og Boghandlerforeningen. Næste gang i 2020
  • Nordisk Skolebogskonference hvert 2. år. Afholdes i København i august 2019.
  • Styrkelse af branchens metadata. Fokus i national Thema-gruppe på kvalitet og udbredelse. Indlede dialog med DBK om Bogportalen. Fokus i national ONIX-gruppe på udvikling af danske standarder.

Information, dialog og videndeling
Medlemsforlagene sikres information om lovgivning samt andre forhold, som er væsentlige for forlagsområdet, gennem nyhedsbreve og medlemsmøder. Medlemsmøderne er en mulighed for dialog med branchens samarbejdspartnere. Medlemmerne kan opnå erfaringsudveksling og videndeling ved at tilmelde sig foreningens erfagrupper inden for f.eks. forlagsjura og lydbøger.

Synliggørelse af forlagenes betydning for skabelsen og udbredelsen af mangfoldig og kvalitetspræget litteratur og læremidler
Der er en udbredt manglende indsigt i og forståelse for forlagenes arbejde. Vi skal have aflivet myten om, at forlagene er trykkerier, og have synliggjort, at forlagene står for en værdiskabelse også i den digitale fødekæde. Omverdenen skal vide, at forlagsbranchen satser og investerer store ressourcer i digitaliseringen, og at vi arbejder målrettet og seriøst med at udgive digitalt og være til stede på digitale medier og platforme. Herunder at den danske forlagsbranche internationalt set er langt fremme ift. digitaliseringen. Ligesom mange andre digitale indholdsleverandører har forlagsbranchen den udfordring, at der både hos forbrugerne og i det politiske univers er forventninger om, at digitalt indhold skal være markant billigere end det trykte produkt. Det er branchens opgave at få forklaret, at litteratur og læremidler af høj kvalitet har en pris, som afspejler forlagenes investeringer.