Danske Undervisningsforlag - indsatsområder


Copydan Tekst og Node
Det er vigtigt at bevare den udvidede aftalelicensmodel, som administreres af Copydan Tekst og Node, og som er udfordret af EU-Kommissionens reformplaner om en revision af ophavsretten.
Copydan skal arbejde aktivt for at forebygge undervisernes brud på Copydan-aftalerne.
Se mere om juridisk rådgivning m.m. i ”Gode grunde til hvorfor du skal melde dig ind i Danske Forlag”.

Nota/Marrakesh-traktaten
Det er vigtigt, at Notas produkter anvendes til de rigtige formål. Nota har opbygget et omfattende katalog over e-bøger under den såkaldte Studieserviceordning. Det er uacceptabelt, da studiebøgerne ikke blot stilles til rådighed for de studerende, men også for Notas øvrige medlemmer. Dertil kommer, at der forekommer misbrug af Notas e-bøger blandt andre studerende.

Offentlig konkurrenceforvridning
Forlagene skal ikke udsættes for konkurrenceforvridende adfærd fra det offentlige. Der er eksempler på uddannelsesinstitutioner, der driver forlagsvirksomhed. Det bør de ikke gøre, hvis det skaber ulige konkurrencevilkår. Det er også et demokratisk problem, hvis der ikke er uafhængighed mellem undervisningen og produktionen af undervisningsmidlerne. Lovgivningen skal præciseres, så det er tydeligere, hvornår offentlige institutioner må drive virksomhed, samt at klageadgangen og klagesagsbehandlingstiden skal forbedres. Vi kan henvise til aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet fra april 2018, hvor det bl.a. fremgår, at ”den offentlige sektor skal bruge kræfterne på sine kerneopgaver fremfor at konkurrere med private virksomheder på ulige vilkår.”

Ophavsret
EU’s ophavsretsreform
EU har som led i realiseringen af EU's digitale indre marked igangsat et større reformarbejde, som sigter mod en harmonisering af de ophavsretslige regler. Reformerne på hhv. uddannelses- og biblioteksområderne vil kunne få mærkbare konsekvenser for Copydan-indtægter samt for mulighederne for at opbygge et bæredygtigt og innovativt e-bogsmarked. Derfor er det vigtigt at sikre mulighed for at bevare de modeller, vi har i Danmark, som er baseret på aftaler og aftalelicenser, og som fremmer den digitale udvikling og skabelsen af ny litteratur, nye innovative tjenester og nye læremidler.

Akkvisition
For at Danske Undervisningsforlag kan fortsætte med at være en indflydelsesrig og legitim repræsentant for forlagene i forbindelse med politisk arbejde, kommercielle initiativer, forhandlinger med Copydan og Nota etc., og for at der også fremadrettet skal være tilstrækkelige ressourcer til arbejdet i Danske Undervisningsforlag, er det vigtigt, at foreningen løbende hverver nye medlemmer.

Grundskolen
Forlagene ønsker at udvikle og levere de bedst mulige læremidler til grundskolen. Læremidlerne er en af grundstenene i den vigtige samfundsopgave, som undervisningen i grundskolen udgør. Læremidler af høj faglig kvalitet bidrager til, at lærerne kan forberede og afvikle undervisning effektivt med gode resultater.

Digitalisering generelt
Danske Undervisningsforlag er positiv over for øget digitalisering af læremidler. Digitalisering kan, hvis den bruges rigtigt, være med til at skabe bedre undervisning, gøre det mere effektivt at være lærer og mere motiverende at være elev. Det er vigtigt, at digitaliseringen sker med omtanke for den gode undervisning og for beskyttelse af rettigheder, samt at det vedblivende sikres, at de til enhver tid tilstedeværende præmisser understøtter et frit, kommercielt marked for udvikling og salg af læremidler. Det er også væsentligt, at offentlige digitaliseringstiltag ikke kompliceres unødigt meget og dermed skaber barrierer for de mindre aktører på markedet. Det er ressource- og tidskrævende at udvikle gode læremidler, og derfor bør der være kontinuitet og langsigtethed i de politisk besluttede initiativer på grundskoleområdet.

Brugerportalinitiativet
Brugerportalinitiativet (BPI) indeholder gode intentioner om styrket it i folkeskolen, men der er risiko for, at BPI medfører negative konsekvenser for fremtidens læremidler og undervisning. Det tekniske setup er så komplekst, at det svækker mindre leverandører, skader konkurrencen og i sidste ende skaber mindre innovation og mere konformitet i læremiddelmarkedet, særligt hvis det bliver teknikken, der sætter rammerne for indholdet, i stedet for at innovationspotentialet inden for digitalisering og it-didaktik udnyttes. Et mindre udbud af læremidler vil svække lærernes materialefrihed og kvaliteten i undervisningen. Manglende opmærksomhed på rettighedsspørgsmål under udviklingen af BPI har øget risikoen for, at lærerne bryder ophavsretten ved deling af læremidler. Endelig er der risiko for, at det bliver mindre tydeligt, hvilke læremidler der er hhv. forlagsproduceret og produceret af andre. Læringsplatformene er en væsentlig del af Brugerportalinitiativet, og de skal samarbejde med forlagene uden at opstille unødige barrierer, som svækker de mindre forlag, og bidrage til at mindske brud på ophavsretten. Det bedste udgangspunkt for det ville være, hvis læringsplatformene var statslige i lighed med UNI-Login.

Databehandleraftaler og dataaftaler
Det skal være så lidt ressourcekrævende som muligt for forlagene at indgå og vedligeholde de lovkrævede databehandler- og dataaftaler med kommunerne/skolerne.

UNI-Login
Det er vigtigt, at UNI-Login fungerer, og Styrelsen for It og Læring (STIL) skal foretage de nødvendige forbedringer og tage ansvar for de problemer, der løbende opstår. Når STIL foretager væsentlige ændringer i UNI-login af betydning for digitale læremidler, bør STIL inddrage forlagene. UNI-Login er kernen i den digitale infrastruktur og skal fortsat være det.

Puljer
I de tilfælde hvor der etableres puljer på området for digitale læremidler, bør puljerne medvirke til at stimulere efterspørgslen på markedet fremfor at blive givet som produktionsstøtteordninger. Det er risikofyldt og omkostningstungt at udvikle digitale læremidler, så det er vigtigt, at der er en reel efterspørgsel efter produkterne. Tidligere erfaringer med støtte til naturvidenskabelige læremidler samt fra ITIF-midlerne viser, at sådan skabes mangfoldighed i udbud af læremidler.

Offentlige indkøb
Det er en fordel, at beslutningen om valg af læremidler er overladt til lærerne, for det understøtter lærernes materialefrihed, og at læremidlerne rent faktisk bliver brugt. Decentralt indkøb skaber en varieret efterspørgsel og bidrager til et sundt og konkurrencepræget marked for læremidler, og det er en fordel for udviklingen af nye innovative læremidler, at forlagene har mulighed for at være direkte i kontakt med kunderne/brugerne. Hvis folkeskolernes indkøb centraliseres og der evt. indføres en rammeaftale under SKI, skal det ske på en gennemtænkt måde, der sikrer et fortsat mangfoldigt udbud af læremidler fra et marked med både store og små leverandører, og som mindsker transaktionsomkostningerne for forlagene.

Ungdomsuddannelser
Danske Undervisningsforlag oplever, at der er et velfungerende marked for digitale læremidler på området for ungdomsuddannelser. Det er et godt eksempel på, at markedet selv formår at udvikle sig på baggrund af den efterspørgsel, der kommer fra uddannelsesstederne.

Digitalisering generelt
Danske Undervisningsforlag er positiv over for politiske ønsker om øget digitalisering af læremidler. Digitalisering kan være med til at skabe bedre undervisning, gøre det mere effektivt at være lærer og mere motiverende at være elev. Det er vigtigt, at digitaliseringen sker med omtanke for den gode undervisning og for beskyttelse af rettigheder. Det er også væsentligt, at offentlige digitaliseringstiltag ikke kompliceres unødigt meget eller skaber andre barrierer for de mindre aktører på markedet.

Brugerportalinitiativet
Brugerportalinitiativet eller delelementer herfra kan på sigt også indgå i infrastrukturen omkring ungdomsuddannelserne. Derfor er det vigtigt allerede nu at tænke forlagenes interesser ind, så der ikke udvikles en teknisk løsning, der ender med at reducere antallet af læremiddelproducenter og dermed mindske udbuddet af digitale læremidler.

UNI-Login
Det er vigtigt, at UNI-Login fungerer, og Styrelsen for It og Læring (STIL) skal foretage de nødvendige forbedringer og tage ansvar for de problemer, der løbende opstår. Når STIL foretager væsentlige ændringer i UNI-login af betydning for digitale læremidler, bør styrelsen inddrage forlagene.

Puljer
Markedet for digitale læremidler bør ikke stimuleres via puljeordninger. I de tilfælde, hvor fx Undervisningsministeriet alligevel etablerer puljer, bør puljerne medvirke til at stimulere efterspørgslen på markedet. Det er risikofyldt og omkostningstungt at udvikle digitale læremidler, så det er vigtigt, at der er en efterspørgsel efter produkterne.

Videncentre på erhvervsuddannelserne
Det følger af den politiske aftale om videncentrene på erhvervsuddannelserne, at de er forpligtet til at udvikle læremidler. Det er vigtigt, at det sker i samarbejde, ikke i konkurrence, med forlagene.

Videregående uddannelser
Danske Undervisningsforlag arbejder for gunstige rammer for læremidler produceret i en dansk kontekst. ”Dansk kontekst” betyder, at læremidlerne er skrevet eller udviklet af danske forfattere og/eller omhandler danske forhold og/eller er skrevet på dansk. Læremidler, der er afstemt med danske undervisningsmetoder giver bedre kvalitet i de videregående uddannelser.

Digitalisering generelt
Digitalisering kan være med til at skabe bedre undervisning, gøre det mere effektivt at være underviser og mere motiverende at være studerende. Det er vigtigt, at digitaliseringen sker med omtanke for den gode undervisning og for beskyttelse af rettigheder. Det er også væsentligt, at offentlige digitaliseringstiltag ikke kompliceres unødigt meget eller skaber andre barrierer for mindre aktører på markedet.

Anerkendelse af lærebøger
Lærebøger og skrivning af lærebøger skal opnå større anerkendelse i uddannelses- og forskningsverdenen. Temaet bør indgå i arbejdet i meriteringsudvalget, som nedsættes af uddannelses- og forskningsministeren, og der bør i den forbindelse følges op på Universitetsudvalgets anbefaling om øget anerkendelse af læremidler.

Ulovlig kopiering
Piratkopiering blandt studerende er en trussel, som skal forebygges og bekæmpes på alle videregående uddannelser. Studerende skal oplyses mere om regler for kopiering og guides til lovlig adgang til bøgerne. Uddannelsesinstitutionerne bør tage afstand fra ulovlig kopiering. De bør også have en interesse i at beskytte egne medarbejderes rettigheder. Der skal udbredes en norm om, at ulovlig kopiering ikke er acceptabelt.