Danske Undervisningsforlag - årsberetning


Danske Undervisningsforlags beretning for april 2018 – marts 2019

Danske Undervisningsforlags årsberetning omhandler områder, som har særlig betydning for undervisningsforlagene. En række temaer med stor betydning for danske undervisningsforlag er tværgående for forlagsbranchen, og derfor allerede omtalt i bestyrelsens beretning. Det gælder f.eks. EU's reform af ophavsretten, hvor aftalelicensmodellen har været udfordret, samt forhandlinger med Nota om vederlag for udlån af e-bøger og lydbøger til læsehandicappede.

Ulovlig kopiering af lærebøger
Ulovlig kopiering og deling af lærebøger er fortsat et fokusområde i Danske Undervisningsforlag. Vi ser desværre stadig en stigning i antallet af sager om ulovlig kopiering på internettet. Vi samarbejder tæt med RettighedsAlliancen om at behandle sagerne.

Ofte handler sagerne om, at digitale udgaver af lærebøger deles blandt studerende i lukkede grupper på fx Facebook. Her løses sagerne oftest ved en direkte henvendelse til de studerende, der har tilgængeliggjort lærebøgerne, og hvis der er en forbindelse til uddannelsesstedet, fx hvis der er tale en facebookgruppe særligt tilknyttet et bestemt uddannelsessted, bliver ledelsen på det pågældende sted også orienteret om krænkelserne og opfordret til at håndtere sagen og sætte forebyggende tiltag i værk.

Vi har desværre også sager, hvor der er tale om organiseret kriminalitet. Her er vi afhængige af politiet for at få sagerne løst, og vi har desværre ofte måttet konstatere, at politiet har for få ressourcer til at håndtere den type sager, og at det kræver en særdeles vedholdende og offensiv indsats fra RettighedsAlliancen at få sagerne behandlet.

I februar 2019 lykkedes det at få et gennembrud i to sager, hvor Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kaldet Bagmandspolitiet, sigtede to mænd for salg af ulovligt kopierede lærebøger. Studerende fra hele landet har overført penge til de to kopi-sælgere og har efterfølgende fået tilsendt en pdf-fil med en komplet udgave af de pågældende bøger. Sagerne efterforskes stadig, men den ene mand menes at have kopieret og solgt 50 forskellige slags lærebøger til blandt andet lærerstudiet, og den anden mand menes at have kopieret og solgt cirka 25 forskellige bøger hovedsageligt inden for økonomi, finans og markedsføring. Det vides endnu ikke, hvor mange ulovlige eksemplarer der er fremstillet og solgt af hver af de pågældende lærebøger.

Udover at få selve sagen behandlet har RettighedsAlliancen også arbejdet på at få politiet til at tage ansvar i forhold til at kommunikere sagerne ud, så de også kan få en præventiv effekt. Dette lykkedes også denne gang, hvor Bagmandspolitiet udsendte en pressemeddelelse om sagen. Af denne fremgik, at det måske kan være nok så fristende at købe ulovligt kopierede lærebøger på nettet, når man som studerende har et stramt budget, men det er både ulovligt at kopiere og sælge bøgerne samt at købe dem. I pressemeddelelsen oplyser Bagmandspolitiet også, at de ikke vil udelukke, at der kan komme lignende aktioner fremadrettet. Sagen gav anledning til omtale i flere landsdækkende og lokale medier.

I 2018 tog RettighedsAlliancen også et ekstra skridt i retning af at forebygge børns ulovlige adfærd på internettet med projektet NUDGEIP. Formålet med projektet er at øge bevidstheden om, hvordan man undgår ulovlige internetsider hos børn i alderen 12-16 år. Aldersgruppen skal tilskyndes til at undgå ulovlige internetsider ved blandt andet at skabe større forståelse for, hvilke konsekvenser brug af ulovlige sider medfører. RettighedsAlliancen er projektansvarlig for NUDGEIP, og projektet er udviklet i samarbejde mellem Alinea/Egmont og adfærdseksperterne /KL.7.

Os Der Elsker Viden
Forebyggelse af ulovlig kopiering stod fortsat højt på agendaen i det forgangne år, særligt i regi af kampagnen Os Der Elsker Viden, som Danske Forlag i samarbejde med RettighedsAlliancen og en række brancheaktører udviklede og lancerede i 2017.  Som udgangspunkt skulle kampagnen løbe til og med 2019, men i foråret 2019 blev det besluttet at forlænge kampagnen med yderligere to år ved hjælp af ufordelbare erhvervsmidler fra Copydan Tekst & Node.

Kampagnens formål er fortsat at øge studerendes viden om lovlig og ulovlig kopiering - og få dem til at holde op med at dele fysiske og digitale studiebøger ulovligt. Kampagnen arbejder med tre hovedbudskaber:

  • De studerende skal oplyses om, at det er ulovligt - og skal have serveret værktøj og viden til lettere at kunne skelne mellem lovlig og ulovlig kopiering.
  • De studerende skal få en forståelse af, at det i sidste ende går ud over dem selv, deres faglighed og studiemiljø, hvis de deler studiebøger ulovligt.
  • De studerende skal guides til at bruge de lovlige alternativer på en måde, så de oplever, at det er både rimeligt og fornuftigt.

Kampagnen indeholder en kampagnehjemmeside, der guider de studerende til lovlig kopiering og køb af studiebøger. Samtidig giver kampagnen universiteter, biblioteker og boghandlere en platform at kommunikere til de studerende fra. Kampagnen består også af en facebookkampagne og Google-annoncer. Desuden er der udviklet en materialepakke til download i form af logoer til både off- og onlinebrug, en mini-designguide, bogmærker samt en guide til regler om kopiering af studiebøger.

RettighedsAlliancen har afsat en kommunikationsmedarbejder på deltid til at udvikle og drifte kampagnen. Medarbejderen har bl.a. fokus på at få uddannelsesinstitutionerne til at engagere sig i kampagnen og tage aktivt afstand fra ulovlig kopiering. Det er en svær opgave, men det går fremad, og der er dialog med mange uddannelsesinstitutioner. Der er indgået samarbejder med bl.a. SDU, AAU, RUC, EA Dania, UC Lillebælt og CPH Business. Derudover er der etableret et vigtigt samarbejde med Pensum.dk, hvor mange krænkelser finder sted.

RettighedsAlliancens medarbejdere arbejder også med monitorering af facebookgrupper, DBA og andre online platforme, hvor der foregår ulovlig deling af lærebøger. Monitoreringsarbejdet består i

  • at holde sig orienteret om nye grupper og nye ulovlige delinger på Facebook og registrere dem for regelmæssigt at overvåge dem,
  • at kontakte brugere og facebookgrupper, som er blevet indberettet af forlagene, samt brugere og facebookgrupper, som RettighedsAlliancen opdager ulovligt deler/sælger lærebøger,
  • at få fjernet opslag om ulovlig deling/salg hurtigt og effektivt,
  • at få spredt viden ud til mange på en gang, bl.a. ved at kontakte administratorer af facebookgrupper, hvor der ulovligt foregår deling/salg, og motivere dem til at dele viden med medlemmer og fjerne opslag om ulovlig deling af bøger.

Kampagnen blev lanceret ved studiestart august/september 2017, og seneste opgørelse fra ultimo marts 2019 viser, at der er registreret 1216 sager i alt, og at disse indeholder i alt 2158 krænkelser. Omkring halvdelen af sagerne kommer fra Facebook og en fjerdedel fra Den Blå Avis.

Tallene viser også, at studerende på professionshøjskoler står bag 67% af alle registrerede sager. Dernæst finder man erhvervsakademierne på 23% og sidst universiteter på 10%.

Der er løbende blevet arbejdet med at udvikle og tilpasse kommunikationen omkring kampagnen. Der er udviklet nye materialer i 2018, og de eksisterende er blevet optimeret. De erfaringer, som indsamles i løbet af kampagnen, bruges til konstant at holde kampagnen på sporet og tilpasse den til målgruppen. Flere forlag har også engageret sig i kampagnen med facebookopslag, breve til forfattere mv.

Øget anerkendelse af lærebøger
Forlagene oplever i stigende grad, at lærebøger og lærebogsskrivningen nyder mindre anerkendelse end tidligere, og at vilkårene for at skrive og udgive lærebøger er blevet vanskeligere. Det skyldes primært de videregående uddannelsesinstitutioners fokus på forskning og publicering af forskningsartikler blandt andet i relation til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) og karriereudvikling. Danske Forlag har derfor i et samarbejde med Dansk Forfatterforening og UBVA skabt opmærksomhed om problemstillingen for at øge anerkendelsen af lærebøgerne. I første omgang har vi brugt kræfter på universitetsniveauet. Vi forventer på sigt, at en øget anerkendelse af lærebøger på universiteterne vil have en afsmittende effekt på lærebøger til andre videregående uddannelser.

Sidste år lykkedes det os at præge Udvalget om Bedre Universitetsuddannelser, så der i udvalgets anbefalinger stod, at universiteterne i højere grad skal anerkende værdien af at skrive lærebøger, at meritering af lærebøger kan fremme en god balance mellem forskning og uddannelse, og at meritering af lærebøger med fordel kan inddrages i det kommende meriteringsudvalg, som regeringen vil nedsætte. I forlængelse af det har vi arbejdet for, at der blev fulgt op på anbefalingerne, og at anerkendelse af lærebøger blev indskrevet i kommissoriet for Meriteringsudvalget, som blev nedsat i efteråret 2018. Det lykkedes, og derfor kontaktede vi sammen med UBVA og Forfatterforeningen Meriteringsudvalget med vores synspunkter og forslag. Nu afventer vi meriteringsudvalgets rapport, som forventes offentliggjort maj 2019.

Se Danske Forlags brev til meriteringsudvalget af 5. december 2018.

It i folkeskolen
Danske Undervisningsforlag har fortsat haft stor opmærksomhed på de mange initiativer om digitale læremidler på folkeskoleområdet og aktivt bidraget til at udbrede kendskabet til medlemsforlagenes erfaringer og interesser. Offentlige myndigheder har, siden KL og regeringen igangsatte deres store digitaliseringsplan i 2011, haft stor fokus på markedet for digitale læremidler til folkeskolen, og det er erfaringen, at flere initiativer og reguleringer afspejler en lav forståelse for produkterne og markedet. Vi oplever derfor, at der træffes beslutninger med vidtgående konsekvenser på et løst og til tider urigtigt grundlag.

Brugerportalen
Regeringen og KL’s fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen udvikler sig løbende. Det inkluderer bl.a. en fælles digital udviklingsplan for folkeskolen og dagtilbud, herunder ny fælles infrastruktur, fastlæggelse af fællesoffentlige standarder og kommunalt indkøbte læringsplatforme, som understøtter kommunikation og planlægning af læring. Flere af Danske Undervisningsforlags medlemmer har beredvilligt stillet op til adskillige workshops og interviews i forbindelse med konkrete projekter og analyser, som KL og Styrelsen for It og Læring (STIL) har inviteret til.

Brugerportalinitiativet indeholder mange gode intentioner om styrket it i folkeskolen, men der er desværre risiko for, at brugerportalen medfører negative konsekvenser for fremtidens læremidler og undervisning. Det tekniske setup er fortsat så komplekst, at det svækker mindre forlag og dermed konkurrencen, og beslutningstagernes manglende opmærksomhed på rettighedsspørgsmål under udviklingen af brugerportalinitiativet har øget risikoen for, at lærerne kommer til at bryde ophavsretten ved deling af læremidler (se nedenfor afsnittet Ulovlig deling af forlagsproduceret indhold på læringsplatformene). Derudover er der opstået en ny udfordring med, at læringsplatformen Meebook tager betaling for tillægsydelser, som forlagene kan have brug for, når deres produkter skal præsenteres i Meebook. Selvom beløbene endnu er små, så vækker det bekymring for, om det bliver starten på en ny tendens. Danske Undervisningsforlag har løbende rejst vores bekymringspunkter og skabt opmærksomhed om konsekvenserne af Brugerportalinitiativet over for KL, undervisningsministeren og politikere.

Aula er også en del Brugerportalinitiativet, og i 2018 tog arbejdet med Aula for alvor fat hos KL/Kombit, som står for indkøbet og kravspecifikationen af Aula. I 2019 erstatter Aula Skoleintra og blive kommunikationsplatform for elever, forældre og ansatte. I 2020 vil Aula også blive taget i brug i dagtilbud. Målet er, at Aula skal være den samlede indgang til alle informationer vedrørende dagligdagen i skole og dagtilbud. Derfor vil Aula indeholde widgets, hvormed informationer eller funktionaliteter fra andre tekniske løsninger som fx digitale læremidler kan tilgås. Forlag, der leverer digitale læremidler til folkeskolen, har derfor mulighed for at udvikle widgets i samarbejde med kommunerne. Danske Forlag har været i dialog med Kombit om udviklingen af Aula og afholdt et medlemsmøde om det.

Ulovlig deling af forlagsproduceret indhold på læringsplatformene
I 2018 fremlagde Copydan Tekst og Node en undersøgelse fra en af læringsplatformene, der ikke overraskende viste, at lærerne deler forlagsproduceret indhold på tværs af skolerne. Lige siden KL annoncerede sine visioner om, at lærerne skal dele deres undervisningsforløb i læringsplatformene på tværs af skolerne, har Danske Forlag opfordret til, at der blev taget hånd om forlagsrettigheder. Dette har KL imidlertid siddet overhørig, og vi har derfor sammen med Dansk Forfatterforening, Copydan Tekst og Node samt BFU haft flere møder med KL for at finde løsninger på problemstillingen.

Danske Forlag vurderer, at en væsentlig del af den ulovlige deling finder sted, fordi KL har forsømt at oplyse lærerne om rammerne for deling på tværs af skolerne. KL har undervejs anerkendt, at det er et problem med den ulovlige deling, og der er indledt dialog mellem KL og Copydan for at undersøge mulighederne for at lave en Copydan-aftale, hvor skolerne mod vederlag får lovliggjort delingen. Samtidig har firmaerne bag læringsplatformene accepteret at indsætte pop up-bokse på læringsplatformene, der oplyser lærerne om reglerne for deling. I løbet af foråret 2019 vil Copydan Tekst og Node undersøge, om pop up-boksene har haft effekt.

Københavns Kommune og UNI-Login
I foråret 2018 meddelte Københavns Kommune, at man af sikkerhedsmæssige årsager ville ophøre med at bruge UNI-Login som identifikationsløsning til digitale læremidler på skolerne og i stedet anvende Azure AD. Dette var meget problematisk, da UNI-Login er kernen i den digitale infrastruktur på folkeskoleområdet og har været en forudsætning for en succesfuld digitalisering af undervisningen. Det er vigtigt, at alle aktører, både brugere og leverandører, bakker op om UNI-Login. Desuden var det vores vurdering, at hvis Københavns Kommune ophører med at bruge UNI-Login, vil andre kommuner gøre det samme, og der vil opstå flere individuelle kommunale løsninger. Danske Forlag tog derfor initiativ til en seriøs dialog med Københavns Kommune og Styrelsen for It og Læring (STIL), så der kunne findes en løsning. Vi pressede på for, at kommunen fortsat skulle bruge UNI-Login, og at STIL skulle tilbyde dem en mere sikker løsning. Efter flere møder og mailudvekslinger over et halvt års tid lykkedes det at lande sagen således, at kommunen fortsætter med UNI-Login, og at de sikkerhedsændringer, Københavns Kommune implementerer, ikke vil påvirke forlagene og digitale læremidler.

Offentligt indkøb af digitale læremidler
KL har de seneste år interesseret sig mere og mere for kommunernes indkøb af digitale læremidler. KL vil gerne effektivisere og opnå, at kommunerne har flest mulige valgmuligheder til lavest mulige pris. Danske Forlag følger nøje de projekter, KL sætter i søen, da de har stor betydning ikke bare for leverandører af digitale læremidler, men for hele forlagsmarkedet på grundskoleområdet.

KL’s pilotforsøg med alternativ indkøbsmodel for digitale læremidler
I efteråret 2018 meddelte KL, at KL vil lancere et pilotforsøg med en alternativ indkøbsmodel for digitale læremidler. KL oplyste, at forsøgets formål bl.a. er at sikre et varieret og mangfoldigt udbud af læremidler, og at den enkelte underviser skal have adgang til alle digitale læremidler på markedet.

Danske Forlag bakker naturligvis op om, at der fortsat skal være et varieret og mangfoldigt udbud af læremidler, men forsøget rejser en række problemstillinger, som Danske Forlag har rejst over for KL. Pilotforsøget vil bl.a. omfatte kommunerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Gladsaxe og Sorø, og KL har oplyst, at det er intentionen, at forsøgskommunerne lægger deres digitale indkøb i modellen. Dermed vil forsøget udgøre en stor del af markedet for digitale læremidler. På møder hos KL har både små og store leverandører advaret om, at den skitserede flatrate-model vil have en indgribende indflydelse på markedsudviklingen med negative følger for både kvaliteten og innovationen i de digitale læremidler. Det reelle problem er, at indkøbene af digitale læremidler i flere kommuner er blevet centraliseret, og at indkøberne har bundet sig til én leverandør for dermed at opnå store rabatter. Og når man binder sig til én leverandør for at opnå en stor rabat, afgiver man noget fleksibilitet. Danske Forlag har flere gange opfordret KL til at indlede en konstruktiv dialog med forlagene om, hvilke reelle udfordringer der er i markedet, samt hvordan de løses bedst muligt, uden at det får negative konsekvenser for kvaliteten i undervisningen.

Se Danske Forlags breve til KL af 20. november 2018, 7. januar 2019 og 6. marts 2019.

SKI – dynamisk indkøbsmodel for digitale læremidler
Danske Forlag har siden 2017 været i dialog med SKI om markedet for indkøb af digitale læremidler, og SKI har meddelt, at de vil lade indkøb af digitale læremidler indgå i et dynamisk indkøbssystem, som bl.a. muliggør, at nye leverandører løbende kan komme med i aftalen. I februar 2019 havde Itwatch et interview med SKIs direktør, hvor der blev fremsat en række påstande og postulater om markedet for digitale læremidler. Interviewet gav anledning til, at Danske Forlag rettede henvendelse til SKI og påpegede, at der i forbindelse med regeringens og KL’s strategi for at digitalisere folkeskolen de seneste par år har været en række offentlige initiativer omkring implementering af læringsplatforme, krav til standarder m.v., som har gjort det vanskeligt og dyrt særligt for de små forlag at være på markedet. Det er noget, som Danske Forlag løbende har påpeget over for Undervisningsministeriet og KL. Men generelt er det branchens opfattelse, at markedet for digitale læremidler er et velfungerende marked med en høj grad af konkurrence. Interviewet i Itwatch indeholdt en række fejlagtige antagelser omkring markedet, og Danske Forlag udtrykker i brevet bekymring for, om det kan få betydning for det udbud, SKI er ved at sammensætte, at flere af præmisserne omkring markedsforholdene tilsyneladende er forkerte.
Se Danske Forlag og BFU’s brev af 20. februar 2019 til SKI.

Den 4. marts 2019 afholdt Danske Forlag et velbesøgt medlemsmøde med SKI om det forestående udbud. SKI oplyste bl.a., at aftalen kun vil vedrøre grundskolen, og at den vil være frivillig. Den forventes at være klar til oktober 2019, og der vil løbende være dialog med leverandørerne, hvilket vi hilser velkommen. Flere forlag opfordrede til at lade kvalitetsvurderingen veje tungere end prisvurderingen.

Kortlægning af materialer til naturvidenskab
I november 2018 modtog udvalgte forlag en henvendelse fra STUK (Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet), hvor STUK oplyste, at de havde bedt et undervisningsforlag om at gennemføre en kortlægning af eksisterende materialer og forløb om talentudvikling i de naturvidenskabelige fag i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser i Danmark, Norge og Sverige. Ifølge STUK skulle kortlægningen give et overblik over, hvor der allerede findes relevant materiale, og hvor der er behov for udvikling af nye materialer.

Danske Forlags medlemmer støtter fuldt op om ønsket om at kortlægge det pågældende marked, men Danske Forlag reagerede på henvendelsen og kritiserede, at STUK havde betalt en kommerciel aktør i markedet for at indhente og dermed få indblik i konkurrencefølsomme oplysninger fra konkurrenterne. På møder og skriftligt opfordrede vi STUK til at trække undersøgelsen tilbage, da der var risiko for, at leverandører uforvarende pga. den legitimitet, som STUKs brev giver henvendelsen, kunne komme til at videregive konkurrencefølsomme oplysninger til en konkurrent. Vi foreslog STUK enten selv at udføre undersøgelsen eller få en uafhængig konsulent til at udføre undersøgelsen. Vi modtog senere et rapportudkast og meddelte STUK, at udkastet var så mangelfuldt og behæftet med så mange fejl, at det savnede mening at forsøge at reparere på det. Samtidig understregede vi, at hvis STUK alligevel skulle beslutte at offentliggøre rapporten, så måtte Danske Forlag forbeholde sig at rejse indsigelser både i forhold til processen, metoden og indholdet.

Ulige konkurrence fra offentlig produktion af læremidler
I foråret 2018 kontaktede Danske Forlag Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier (DEG), som havde formuleret en vejledende aftale om undervisernes ophavsrettigheder til undervisningsmateriale, som skulle ligge til grund for lokalaftaler på erhvervsskoler og erhvervsgymnasier.

Aftalen ville i den fremlagte udformning i realiteten medføre, at alle former for ophavsrettigheder til undervisningsmateriale kommer til at tilhøre institutionerne. Dermed lagde aftalen hindringer i vejen for forlagenes muligheder for at samarbejde med underviserne på erhvervsskolerne om udgivelse af læremidler. Bidrag fra undervisere på erhvervsskolerne er vigtige ved frembringelsen af læremidler, fordi det sikrer, at forlagene har en tæt kontakt med undervisningsmiljøet og de behov, der er på skolerne. Undervisere vil ofte ved udformningen af input til læremidler benytte tekster, billeder, grafikker m.m., som har været afprøvet i undervisningen. Det sikrer en god sammenhæng mellem læremidlerne og den praktiske undervisningsvirkelighed, og det vil derfor få betydning for læremidlernes kvalitet og relevans, hvis undervisernes mulighed for at genanvende sådanne materialer bliver forhindret.

Danske Forlag mødtes med DEG og uddybede konsekvenserne af aftalen for udgivelsen af læremidler. DEG slog fast, at det ikke er DEG’s hensigt, at modelaftalen skal medføre uhensigtsmæssige hindringer for forlagsbranchen eller forhindre udgivelser af læremidler. Ligeledes slog DEG fast, at det ikke er hensigten at fremprovokere et paradigmeskifte fra privat til offentlig produktion af læremidler. Det er vigtige og principielle udmeldinger fra DEG, som vi håber også vil være afspejlet i den endelige aftale.

Copydan Tekst og Node
I februar 2019 udbetalte Tekst og Node 328,8 mio. kr. til mere end 75.000 danske og udenlandske rettighedshavere. Vederlagene stammer primært fra grundskoleområdet (160 mio. kr.). Det næststørste indtægtsområde er de forberedende erhvervs- og ungdomsuddannelser, som bidrager med samlet 72 mio. kr. 84 % af kopieringen er af faglitteratur, mens 7 % stammer fra kopiering af skønlitteratur. Det siger sig selv, at indtægterne fra kopiering er væsentlige ift. investeringer i bl.a. nye læremidler, og Danske Forlag prioriterer derfor arbejdet i Tekst og Node højt.

I foråret 2018 blev udgiverkredsen i Tekst og Node enige om, at medlemsorganisationerne kan benytte dele af de ufordelbare midler fra uddannelsesområdet til f.eks. at finansiere medlemsorganisationernes ophavsretlige arbejde. Det betyder, at det dermed ikke kun er medlemmerne af Danske Forlag, som er med til at finansiere det arbejde, som Danske Forlag udfører f.eks. ift. EU's ophavsretsreform og ift. håndhævelse af forlagenes rettigheder over for piratkopiering. Det er arbejde, som er helt afgørende for at sikre rettighedsindtægter, og som alle forlag har glæde af, og derfor er det rimeligt at kunne benytte nogle af de ufordelbare midler.

Politisk har der i 2018 fortsat været stor fokus på den udvidede aftalelicensmodel, som administreres af Copydan Tekst og Node, fordi den er udfordret af EU-Kommissionens reformplaner om en revision af ophavsretten. Se Danske Forlags bestyrelses årsberetning under ophavsret.

På Tekst og Nodes generalforsamling i foråret 2018 blev næstformanden i Danske Undervisningsforlag, Hanne Salomonsen, genvalgt som formand.

Nordisk Læremiddelkonference
I 2018 blev forberedelserne af Nordisk Læremiddelkonference igangsat. Konferencen afholdes hvert andet år i de nordiske lande og tiltrækker omkring 80 nordiske udgivere af læremidler til grundskolen og ungdomsuddannelserne. I august 2019 afholdes konferencen i København og arrangeres af Danske Forlag. Temaet denne gang er digitalisering i folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Medlemsmøder

Danske Forlag har afholdt en række medlemsmøder af særlig interesse for Danske Undervisningsfor-lags medlemmer:

25.03.19: Møde om Lix’ undersøgelse af studerendes ulovlige kopiering
04.03.19: Møde om SKIs udbud af rammeaftale for indkøb af digitale læremidler
16.01.19: Møde om naturfagsstrategi og nyt teknologifag
07.12.18: Møde med EdTech Denmark
05.10.18: Møde om AULA – fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler og dagtilbud
27.08.18: Møde om FGU – Forberedende Grunduddannelse
26.06.18: Møde om ulovlig kopiering af læremidler på videregående uddannelser

Tak til den store frivillige indsats
Danske Undervisningsforlag har i årsberetningen valgt at sætte fokus på ovenstående temaer, men har herudover frivillige repræsentanter siddende i diverse udvalg, bestyrelser m.m., som gør en stor indsats for at sikre, at forlagenes synspunkter bliver hørt. Vi takker medlemmerne for den indsats, der ydes bl.a. i styregruppen for Materialeplatformen, bestyrelserne for Copydan Tekst og Node, STILs samarbejdsforum for udvikling af digitale læremidler, bestyrelsen i FUI og projektgruppen vedr. skolebogsmessen.


Se tidligere årsberetninger:
2018
2017
2016
2015
2013-14
2012
2011
2010
2009
2008
2007