Danske Undervisningsforlag - årsberetning


Danske Undervisningsforlags beretning for april 2017 – marts 2018

Danske Undervisningsforlags årsberetning omhandler områder, som har særlig og specifik betydning for undervisningsforlagene. En række temaer med stor betydning for danske undervisningsforlag er tværgående for forlagsbranchen og derfor allerede omtalt i bestyrelsens beretning ovenfor. Det gælder f.eks. EU's reform af ophavsretten, hvor aftalelicensmodellen er udfordret, implementering af Marrakesh-traktaten og e-bøger til læsehandicappede, hvor Undervisningsministeriet og Nota servicerer læsehandicappede studerende.

Ulovlig kopiering af lærebøger
Ulovlig kopiering og deling af lærebøger er et fokusområde i Danske Undervisningsforlag. Vi modtager fortsat et større antal indberetninger fra medlemsforlag om krænkelser af rettigheder særligt på internettet. Vi samarbejder tæt med RettighedsAlliancen om at behandle sagerne. Ofte handler sagerne om, at digitale udgaver af lærebøger deles blandt studerende i lukkede grupper på Facebook. Her løses sagerne oftest ved en direkte henvende til de studerende, der har tilgængeliggjort lærebøgerne, og hvis der er en forbindelse til uddannelsesstedet, fx hvis det er en særlig facebookgruppe for studerende på et bestemt uddannelsessted, bliver ledelsen på det pågældende sted også orienteret om krænkelserne og opfordret til at håndtere sagen og sætte forebyggende tiltag i værk.

Vi har desværre også sager, hvor der er tale om organiseret kriminalitet. Her er vi afhængige af politiet for at få sagerne løst, og vi må desværre konstatere, at politiet har for få ressourcer til at håndtere den type sager. Et tilbagevendende eksempel er sagen om kopiforretningen Mr. Copy i Odense. Til trods for at ejeren blev idømt 6 måneders ubetinget fængsel i 2013, fortsatte han ulovlighederne, og da Danske Undervisningsforlag sammen med RettighedsAlliancen indgav en ny anmeldelse i februar 2016, kom sagen først for retten i september 2017. Her idømte retten i Odense ham 4 måneders ubetinget fængsel for ulovlig kopiering og salg af studiebøger. Desuden blev han dømt til at betale et større erstatningskrav til rettighedshaverne. Men denne dom skulle heller ikke stoppe ejeren af Mr. Copy, så ulovlighederne fortsatte, og Danske Forlag har endnu engang sammen med RettighedsAlliancen anmeldt ham til politiet. Nu venter vi (igen) på politiets behandling af sagen.

I juni 2017 faldt der dom i en anden årelang sag, nemlig sagen om den ulovlige digitale studiebogstjeneste Lendstudy, som politiet lukkede ned allerede i 2014. Her blev bagmændene idømt 4 måneders betinget fængsel samt 100 timers samfundstjeneste ved retten i Odense. Straffen afspejler, at retten fandt, at der var tale om en grov krænkelse af ophavsretsloven, hvilket resulterede i fængselsstraffene. Baggrunden for sagen var, at Danske Forlag i samarbejde med RettighedsAlliancen politianmeldte Lendstudy i februar 2014, fordi Lendstudy ulovligt tilbød abonnement på lærebøger mod et månedligt gebyr på 50 kr. Politiets ransagning viste en kopibule af format, hvor stakkevis af lærebøger, med afskåret ryg, var blevet og stod klar til at blive scannet af tre store scannere. Tjenesten blev markedsført på Facebook og Google. Lendstudy kunne af gode grunde hurtigt være blevet populær, fordi det var muligt at tilbyde bøgerne til langt under markedspris, fordi Lendstudy hverken betalte forfattere eller forlag, men i stedet stjal bøgerne.

Det er naturligvis uholdbart, at sager som Mr. Copy og Lendstudy kan trække ud så længe. Derfor bidrager Danske Forlag til RettighedsAlliancens lobbyarbejde med at få rettighedskrænkelser prioriteret højere hos politiet og anklagemyndigheden..

Os Der Elsker Viden
Forebyggelse har også stået højt på agendaen i det forgangne år. Danske Forlag har i samarbejde med RettighedsAlliancen og en række brancheaktører udviklet og lanceret kampagnen ’Os Der Elsker Viden’, der er målrettet studerende på videregående uddannelser. Kampagnen er hovedsageligt finansieret af ufordelbare midler fra Copydan Tekst og Nodes erhvervsmidler. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet, Nota og Dansk Erhverv også medafsendere på kampagnen.

Kampagnen skal over en 3-årig periode øge studerendes viden om lovlig og ulovlig kopiering - og få dem til at holde op med at dele fysiske og digitale studiebøger ulovligt. Kampagnen arbejder med tre hovedbudskaber:

 • De studerende skal oplyses om, at det er ulovligt - og skal have serveret værktøj og viden til lettere at kunne skelne mellem lovlig og ulovlig kopiering.
 • De studerende skal få en forståelse af, at det i sidste ende går ud over dem selv, deres faglighed og studiemiljø, hvis de deler studiebøger ulovligt.
 • De studerende skal guides til at bruge de lovlige alternativer på en måde, så de oplever, at det er både rimeligt og fornuftigt.

Kampagnen indeholder en kampagnehjemmeside, der guider de studerende til lovlig kopiering og køb af studiebøger. Samtidig giver kampagnen universiteter, biblioteker og boghandlere en platform at kommunikere til de studerende fra. Kampagnen består også af en facebookkampagne, herunder facebookside, annoncer, film og Google-annoncer. Desuden er der udviklet en materialepakke til download i form af logoer til både off- og onlinebrug, en mini-designguide samt en guide til regler om kopiering af studiebøger.

Kampagnen blev lanceret ved studiestart august/september 2017, og allerede i oktober var status, at kampagnen havde opnået over 1,2 mio. eksponeringer på Facebook, heraf mere end 400.000 unikke brugere og over 15.000 klik til hjemmesiden.

RettighedsAlliancen har afsat en kommunikationsmedarbejder på deltid til at udvikle og drifte kampagnen. Medarbejderen har bl.a. fokus på at få uddannelsesinstitutionerne til at engagere sig i kampagnen og tage aktivt afstand fra ulovlig kopiering. Indtil videre er det lykkedes at få SDU til at melde klart ud, at de vil igangsætte tiltag. Dette sker på baggrund af en sag, som RettighedsAlliancen har behandlet, hvor studerende delte en række bøger ulovligt i en facebookgruppe. SDU ser meget alvorligt på dette, og de har haft de studerende til samtaler og givet advarsler. Derudover vil University College Lillebælt lave en kampagne på bibliotekets hjemmeside og i deres LMS-system.

RettighedsAlliancens medarbejder arbejder også med monitorering af facebookgrupper, DBA og andre online platforme, hvor der foregår ulovlig deling af lærebøger. Monitoreringsarbejdet består i

 • at holde sig orienteret om nye grupper og nye ulovlige delinger på Facebook og registrere dem for regelmæssigt at overvåge dem,
 • at kontakte brugere og facebookgrupper, som er blevet indberettet af forlagene, samt brugere og facebookgrupper, som RettighedsAlliancen opdager ulovligt deler/sælger lærebøger,
 • at få fjernet opslag om ulovlig deling/salg hurtigt og effektivt,
 • at få spredt viden ud til mange på en gang, bl.a. ved at kontakte administratorer af facebookgrupper, hvor der ulovligt foregår deling/salg, og motivere dem til at dele viden med medlemmer og fjerne opslag om ulovlig deling af bøger.

Anerkendelse af lærebøger
Forlagene oplever i stigende grad, at lærebøger og lærebogsskrivningen nyder mindre anerkendelse end tidligere, og at vilkårene for at skrive og udgive lærebøger er blevet vanskeligere. Det skyldes primært de videregående uddannelsesinstitutioners fokus på forskning og publicering af forskningsartikler blandt andet i relation til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) og karriereudvikling. Danske Forlag har derfor taget initiativ til et samarbejde med Dansk Forfatterforening, UBVA og DUN (Dansk Universitetspædagogisk Netværk) om at skabe opmærksomhed om problemstillingen og øge anerkendelsen af lærebøgerne. I første omgang har vi sendt en opfordring til Udvalget om Bedre Universitetsuddannelser, og det har medvirket til, at der i udvalgets anbefalinger, som udkom i marts 2018, står, at universiteterne i højere grad skal anerkende værdien af at skrive lærebøger, at meritering af lærebøger kan fremme en god balance mellem forskning og uddannelse, og at meritering af lærebøger med fordel kan inddrages i det kommende meriteringsudvalg, som regeringen vil nedsætte. Nu arbejder vi videre med at få gjort ord til handling, og vi forventer på sigt, at en øget anerkendelse af lærebøger på universiteterne vil have en afsmittende effekt på lærebøger til andre videregående uddannelser.

It i folkeskolen
Danske Undervisningsforlag har fortsat haft stor opmærksomhed på de mange initiativer om digitale læremidler på folkeskoleområdet og aktivt bidraget til at udbrede kendskabet til medlemsforlagenes erfaringer og interesser. Fokus har været på at begrænse de uhensigtsmæssigheder, der opstår for forlagene som følge af beslutninger fra offentlig side, og samtidigt forebygge, at de forplanter sig til ungdomsuddannelserne.

Brugerportalen
Regeringen og KL’s fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen udvikler sig løbende. Det inkluderer bl.a. en fælles digital udviklingsplan for folkeskolen og dagtilbud, herunder ny fælles infrastruktur, fastlæggelse af fællesoffentlige standarder og kommunalt indkøbte læringsplatforme, som understøtter kommunikation og planlægning af læring. Flere medlemsforlag har deltaget i tekniske arbejdsgrupper med henblik på at bidrage til en fornuftig implementering af brugerportalen. Derudover har forlagsmedlemmer beredvilligt stillet op til adskillige workshops og interviews i forbindelse med konkrete projekter og analyser.

Brugerportalinitiativet indeholder mange gode intentioner om styrket it i folkeskolen, men der er desværre risiko for, at brugerportalen medfører negative konsekvenser for fremtidens læremidler og undervisning. Det tekniske setup er så komplekst, at det svækker mindre forlag og dermed konkurrencen, og beslutningstagernes manglende opmærksomhed på rettighedsspørgsmål under udviklingen af brugerportalinitiativet har øget risikoen for, at lærerne kommer til at bryde ophavsretten ved deling af læremidler. Sideløbende har vi oplevet en tiltagende interesse fra KL i at centralisere kommunernes indkøb af digitale læremidler, hvilket i det lange løb formentlig ville mindske konkurrencen. Danske Undervisningsforlag har løbende været i dialog med embedsmænd i Styrelsen for It og Læring (STIL) og KL om de muligheder og udfordringer, der tegner sig på folkeskoleområdet. I februar 2018 besluttede vi at løfte sagerne til øverste politiske niveau ved at skrive til undervisningsministeren og KL’s formand. Undervisningsministeren anerkendte i sit svar udfordringerne og var enig med os i, at der er behov for at se på, hvordan vi fremmer et marked, der både indeholder innovative læremidler af høj kvalitet, små og store leverandører i konkurrence, og hvor det pædagogiske personale har adgang til et bredt udvalg af digitale læremidler. KL bekræftede også vigtigheden af både små og store forlag og opfordrede til fleksible forretningsmodeller. Vi arbejder videre med sagerne og er bl.a. gået i dialog med Danmarks Lærerforening.

Følgegruppe om it i folkeskolen
Undervisningsministeriet nedsatte i 2016 en følgegruppe om it i folkeskolen, som Danske Forlag er repræsenteret i. Formålet med følgegruppen er at bidrage med viden og rådgivning til den styregruppe, der har igangsat en række projekter til understøttelse af brugen af digitale læremidler i undervisningen. Følgegruppen har blandt andet bidraget til den evaluering af indsatsen for it i folkeskolen, som blev igangsat januar 2018. Danske Undervisningsforlag mener, at det er vigtigt, at digitaliseringen sker med omtanke for den gode undervisning og for beskyttelse af rettigheder, samt at det vedblivende sikres, at de til enhver tid tilstedeværende præmisser understøtter et frit, kommercielt marked for udvikling og salg af læremidler.

Lettere indgåelse af databehandler- og dataaftaler
Når der overføres persondata fra skolerne til forlagene i forbindelse med brug af forlagenes digitale læremidler, skal der være indgået databehandler- og dataaftaler. Det har været en meget omstændelig proces at få aftalerne på plads, og mange forlag har været udfordret af det. Danske Undervisningsforlag har lagt mange kræfter i at gøre opmærksom på problemerne og har været i dialog med KL og Styrelsen for It og Læring for at få etableret mindre bureaukratiske procedurer for indgåelse af databehandler- og dataaftaler mellem forlagene og skolerne. I juni 2017 lykkedes det efter cirka halvandet års pres at få KL til at gribe ind og indstille til samtlige kommuner, at det er kommunen (og ikke de enkelte skoler), der er dataansvarlige og dermed forpligtede til at indgå aftalerne, således at forlagene kan indgå aftaler med de 98 kommuner i stedet for 14-1500 skoler.

Offentligt indkøb af digitale læremidler
Flere kommuner vælger at foretage indkøbet af digitale læremidler centralt, og i foråret 2017 blev Danske Forlag opmærksom på, at der i den forbindelse opstår spørgsmål om, hvorvidt indkøbet er udbudspligtigt, og hvis ja efter hvilke regler. Indtrykket var, at der i kommunerne er forskellig opfattelse af, hvilke udbudsretlige regler der gælder for indkøb af digitale læremidler, hvilket naturligvis er uhensigtsmæssigt, da det rejser usikkerhed om de indkøbsvilkår, som gælder i markedet.

For at bidrage til en større klarhed på området indhentede Danske Forlag et responsum fra advokat Jesper Fabricius, som helt overordnet konkluderer, at indkøb af digitale læremidler er omfattet af udbudslovens afsnit III, det såkaldte udbud light, som betyder, at anskaffelser, som overstiger knap 5,6 mio. kr., skal annonceres på forhånd og gennemføres efter en åben og transparent procedure, som ordregiver skal fastsætte på forhånd.

Danske Forlag kontaktede KL og opfordrede KL til at bidrage til, at der i kommunerne kommer en ensartet forvaltning af reglerne ved at gøre kommunerne opmærksomme på de regler, som gælder for indkøb af digitale læremidler.

Ultimo 2017 deltog Danske Forlag i et møde hos SKI, som er i overvejelser om at lade kommunernes indkøb af digitale læremidler være omfattet af rammeaftale 02.19, som skal være færdig ultimo 2018. En rammeaftale for digitale læremidler rejser en række spørgsmål i forhold til, hvordan den kan komme til at påvirke markedet og antallet af markedsleverandører. Forlag, der har speciale i læremidler til grundskolen, har typisk kun skolerne som kunder, og derfor kan en rammeaftale selvsagt få indgribende konsekvenser for særligt de små og mellemstore forlag og dermed for diversiteten og mangfoldigheden på læremiddelområdet.

Efter mødet gentog vi i en skriftlig henvendelse nedenstående opmærksomhedspunkter over for SKI:

SKI meddelte i februar 2018, at SKI har besluttet, at digitale læremidler ikke kommer til at indgå som et separat område i det kommende udbud af SKI Rammeaftale 02.19. SKI vil dog arbejde videre med området i tæt samarbejde med bl.a. KL, herunder undersøge muligheden for at etablere et dynamisk indkøbssystem. Danske Undervisningsforlag vil selvfølgelig følge dette arbejde tæt.

 • Danske Forlag arbejder for ytringsfrihed og mangfoldighed. Dertil kommer, at lærernes frie materialevalg er et vigtigt princip. Det giver anledning til bekymring, hvis en rammeaftale får den konsekvens, at nogle forlag reelt bliver udelukket fra at sælge digitale læremidler til skolerne. Forlag, som bliver udelukket, må indstille udviklings- og produktionsaktiviteter af digitale læremidler, og der vil ikke opstå nye digitale undervisningsforlag i rammeaftalens løbetid. Det skyldes, at det alene er skolerne, som er aftagere af digitale læremidler målrettet den danske folkeskole. Læremidlerne udvikles under hensyntagen til fælles mål og nationalt curriculum, og det er derfor heller ikke muligt alternativt at sælge de digitale læremidler til udlandet. Det må forventes, at uhensigtsmæssige konsekvenser af en rammeaftale særligt vil ramme de små forlag.
   
 • Det er vigtigt, at et evt. udbud tager højde for, at kvalitet er et ofte afgørende parameter for valg af læremiddel, men også at kvalitet er subjektivt, og at den enkelte lærer ift. egne samt den enkelte klasses særlige forudsætninger og behov kan have præference for et læremiddel frem for et andet. Den store mangfoldighed på området både i antallet af forlag og antallet af læremidler afspejler disse forhold.

SKI meddelte i februar 2018, at SKI har besluttet, at digitale læremidler ikke kommer til at indgå som et separat område i det kommende udbud af SKI Rammeaftale 02.19. SKI vil dog arbejde videre med området i tæt samarbejde med bl.a. KL, herunder undersøge muligheden for at etablere et dynamisk indkøbssystem. Danske Undervisningsforlag vil selvfølgelig følge dette arbejde tæt.

Ulige konkurrence fra offentlig produktion af læremidler
Danske Undervisningsforlags medlemmer bliver løbende opmærksomme på, at offentlige uddannelsesinstitutioner selv udvikler og markedsfører digitale læremidler i direkte og ulige konkurrence med forlagene. Det står derfor højt på dagsordenen i Danske Undervisningsforlag at gribe ind over for den slags konkurrenceforvridende aktiviteter.

I foråret 2017 blev Danske Forlag opmærksom på, at den offentlige organisation HistorieLab havde produceret og udgivet undervisningsmaterialer og stillet materialerne gratis til rådighed for interesserede brugere bl.a. som e-bog på HistorieLabs hjemmeside. I samarbejde med forfatterforeningerne fik vi professor ved Københavns Universitet Karsten Naundrup Olesen til at lave en konkurrenceretlig vurdering af HistorieLabs aktiviteter, hvor han bl.a. konkluderede, at HistorieLabs aktiviteter med at stille undervisningsmateriale til rådighed for andre undervisningsinstitutioner ville skulle udøves på markedsvilkår. Vi rettede på den baggrund henvendelse til HistorieLab, som meldte tilbage, at HistorieLab ikke havde planer om nye udgivelser af samme art, og på den baggrund besluttede vi ikke at foretage os yderligere i sagen.

I september 2017 offentliggjorde regeringen sit udspil til at sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Overskriften på udspillet var, at Regeringen vil stramme lovgivningen og oprette en ny klagemyndighed, så den offentlige sektor holder sig til at løse kerneopgaverne i stedet for at gå private virksomheder i bedene. Danske Forlag har arbejdet tæt sammen med Dansk Erhverv om denne dagsorden. Udspillets meldinger om klarere regler for og begrænsning af offentlige erhvervsaktiviteter, fair prissætning og lige vilkår samt bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne er alle temaer, som er relevante i forhold til de udfordringer, som forlagene oplever.

I april 2018 offentliggjorde regeringen en ny bred aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre, som skal sikre virksomheder mod ulige konkurrence fra det offentlige. Det fremgår af Finansministeriets pressemeddelelse, at ”Den offentlige sektor skal bruge kræfterne på sine kerneopgaver fremfor at konkurrere med private virksomheder på ulige vilkår. Det skal være lettere for virksomheder at klage, hvis de oplever unfair konkurrence.” Fremover skal staten, kommuner og regioner sætte deres priser for erhvervsvirksomhed, så de lever op til anbefalingerne fra den internationale organisation OECD, og der oprettes en ny uafhængig klagemyndighed, som skal give virksomheder én klageindgang, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige.

Danske Forlag har i lyset af de udfordringer, vi oplever med uddannelsesinstitutioners produktion af læremidler, arbejdet tæt sammen med Dansk Erhverv for at få sat unfair konkurrence fra det offentlige på dagsordenen. Et tidligere udspil fra september 2017 omtalte, at der har været dialogmøde med erhvervsorganisationer, hvor Danske Forlag også deltog, og nævnte vores eksempel, hvor ”En statslig selvejende organisation udvikler læremidler og digitalt undervisningsmateriale med henblik på salg på det private marked, som sker i konkurrence med private virksomheder” (VUC Syd-sagen).

Danske Forlag hilser aftalen velkommen. Der er både tale om gode konkrete initiativer, men der sendes også et stærkt politisk signal, som forhåbentlig kan være med til at skabe bevågenhed ift. overvejelser om nye offentlige initiativer på læremiddelområdet.

Copydan Tekst og Node
I februar 2018 udbetalte Tekst og Node 330,6 mio. kr. til danske og udenlandske rettighedshavere. Det siger sig selv, at indtægterne fra kopiering er væsentlige ift. investeringer i nye læremidler, og Danske Forlag prioriterer derfor arbejdet i Tekst og Node højt.

På Tekst og Nodes generalforsamling i foråret 2017 blev næstformanden i Danske Undervisningsforlag, Hanne Salomonsen, valgt som ny formand. Det betyder en styrket indsats ift. arbejdet med at tilbyde aftaledækning, som både tilgodeser kundebehov og sikrer rettighedshavernes interesser. I 2017 har den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, som stiller en række krav til de kollektive forvaltningsinstitutioner, skullet implementeres. Det har været et ressourcekrævende arbejde, men sikrer en endnu højere grad af transparens, som Danske Forlag selvsagt bakker op om.

Politisk er der fortsat stor fokus på den udvidede aftalelicensmodel, som administreres af Copydan Tekst og Node, fordi den er udfordret af EU-Kommissionens reformplaner om en revision af ophavsretten Se Danske Forlags bestyrelses årsberetning under ophavsret.

Medlemsmøder
Danske Forlag har afholdt en række medlemsmøder af særlig interesse for Danske Undervisningsfor-lags medlemmer:

 • 12.03.18: Møde med Area9 og Vækstfonden

 • 14.08.17: Møde om kampagnen Os Der Elsker Viden

 • 22.05.17: Møde om fordeling af Coydanvederlag

 • 05.05.17: Møde om læringsplatforme

Tak til den store frivillige indsats
Danske Undervisningsforlag har i årsberetningen valgt at sætte fokus på ovenstående temaer, men har herudover frivillige repræsentanter siddende i diverse udvalg, bestyrelser m.m., som gør en stor indsats for at sikre, at forlagenes synspunkter bliver hørt. Vi takker medlemmerne for den indsats, der ydes bl.a. i STILs branchesamarbejdsudvalg, styregruppen for Materialeplatformen, bestyrelserne for Copydan Tekst og Node, Arkiv, AVU-medier, KulturPlus, Verdens TV og Fællesforeningen, STILs samarbejdsforum for udvikling af digitale læremidler, bestyrelsen i FUI og projektgruppen vedr. skolebogsmessen.

 

Se tidligere årsberetninger:
2017
2016
2015
2013-14
2012
2011
2010
2009
2008
2007