Danske Undervisningsforlag - årsberetning


Danske Undervisningsforlags beretning for april 2019 – april 2020

Danske Undervisningsforlags årsberetning omhandler områder, som har særlig betydning for undervisningsforlagene. En række temaer med stor betydning for danske undervisningsforlag er tværgående for forlagsbranchen og derfor allerede omtalt i bestyrelsens beretning. Det gælder f.eks. EU's reform af ophavsretten, hvor aftalelicensmodellen har været udfordret, samt forhandlinger med Nota om vederlag for udlån af e-bøger og lydbøger til læsehandicappede.

Ulovlig kopiering af lærebøger
Ulovlig kopiering og deling af lærebøger er fortsat et fokusområde i Danske Undervisningsforlag. Vi ser desværre stadig en stigning i antallet af sager om ulovlig kopiering på internettet. I foråret 2019 fik Danske Forlag udarbejdet en Epinion-undersøgelse om studerendes anskaffelse af digitale studiebøger. Undersøgelsen viste, at brugen af digitale studiebøger er udbredt på de videregående uddannelser. Knap 9 ud af 10 gør brug af digitale studiebøger. Mere end halvdelen af dem, som bruger digitale studiebøger, angiver at have anskaffet sig mindst én digital studiebog på ulovlig vis. Kun hver femte angiver udelukkende at anskaffe sig de digitale studiebøger på lovlig vis.

Danske Forlag samarbejder tæt med RettighedsAlliancen om at behandle sagerne, og i 2019 og 2020 har Danske Forlag besluttet at bevillige et ekstraordinært bidrag til RettighedsAlliancen med henblik på at styrke overvågningsindsatsen. I 2019 har RettighedsAlliancen håndteret mere end 1.216 sager om ulovlig kopiering af studiebøger.

Sagerne handler som regel om, at digitale udgaver af lærebøger deles blandt studerende i lukkede grupper på fx Facebook. Sagerne løses typisk ved en direkte henvendelse til de studerende, der har tilgængeliggjort lærebøgerne, og hvis der er en forbindelse til uddannelsesstedet, fx hvis der er tale en facebookgruppe særligt tilknyttet et bestemt uddannelsessted, bliver ledelsen på det pågældende sted også orienteret om krænkelserne og opfordret til at håndtere sagen og sætte forebyggende tiltag i værk.

Sager af grovere karakter bliver anmeldt til Bagmandspolitiet. Tidligere lå behandlingen i de enkelte politikredse, men efter pres fra RettighedsAlliancen er det lykkedes at få en specialenhed (IPR-taskforce) i Bagmandspolitiet, som har fokus på bl.a. ophavsretlige digitale krænkelser. I 2019 har der været to sager, hvor de anklagede blev tildelt hhv. 20 og 30 dages betinget fængsel for ulovligt salg af studiebøger. I den første sag fik en 26-årig mand 20 dages betinget fængsel og konfiskeret 27.000 kr., som han havde tjent ved at sælge ulovligt kopierede digitale studiebøger 155 gange via Den Blå Avis. Sagen var anlagt af Bagmandspolitiet, og dommeren på Frederiksberg udtalte, at ”[d]et er ødelæggende for både forfattere og forlag, når deres forretningsgrundlag tages væk.” Læs mere her.

I den anden sag fik en 26-årig mand fra Nørresundby 30 dages betinget fængsel og konfiskeret 17.000 kroner efter at have solgt mere end 285 eksemplarer af ulovligt kopierede studiebøger på bl.a. Den Blå Avis. Det var RettighedsAlliancen, som havde indbragt begge sager for Bagmandspolitiets særlige IP-Taskforce. Bagmandspolitiet udtalte i en pressemeddelelse, at "dommen slår fast, at det er klart ulovligt at kopiere og sælge lærebøger uden rettighedshavernes tilladelse. Forfatterne bag de originale lærebøger og deres forlag bliver ramt økonomisk, når mange lærebøger bliver kopieret og ulovligt solgt videre af personer, som ingen rettigheder har til bøgerne. Det ulovlige salg er dermed både skadeligt for rettighedshaverne og samfundet og kan medføre, at lærebøger bliver færre og dyrere".

Ift. dialogen blandt de studerende på sociale medier oplever vi, at der er en vigtig signalværdi i, at Bagmandspolitiet kommunikerer klart om, at ulovlig kopiering er uacceptabelt, og at det har konsekvenser.

Os Der Elsker Viden
Forebyggelse af ulovlig kopiering stod fortsat højt på agendaen i det forgangne år, særligt i regi af kampagnen Os Der Elsker Viden, som Danske Forlag i samarbejde med RettighedsAlliancen og en række brancheaktører udviklede og lancerede i 2017. Som udgangspunkt skulle kampagnen løbe til og med 2019, men i foråret 2019 blev det besluttet at forlænge kampagnen med yderligere to år ved hjælp af ufordelbare erhvervsmidler fra Copydan Tekst & Node.

Kampagnens formål er fortsat at øge studerendes viden og bremse den ulovlige kopiering. Kampagnen arbejder med tre hovedbudskaber: 

  • De studerende skal oplyses om, at det er ulovligt - og skal have serveret værktøj og viden til lettere at kunne skelne mellem lovlig og ulovlig kopiering.
  • De studerende skal få en forståelse af, at det i sidste ende går ud over dem selv, deres faglighed og studiemiljø, hvis de deler studiebøger ulovligt.
  • De studerende skal guides til at bruge de lovlige alternativer på en måde, så de oplever, at det er både rimeligt og fornuftigt.

Kampagnen indeholder en kampagnehjemmeside, der guider de studerende til lovlig kopiering og køb af studiebøger. Samtidig giver kampagnen uddannelsesinstitutioner, biblioteker og boghandlere en platform at kommunikere til de studerende fra. Kampagnen består også af en facebookkampagne og googleannoncer. Desuden er der udviklet en materialepakke til download i form af logoer til både off- og onlinebrug, en mini-designguide, bogmærker samt en guide til regler om kopiering af studiebøger.

Den ovenfor omtalte Epinion-undersøgelse fra foråret 2019 viste, at mere end halvdelen af de adspurgte finder det acceptabelt, at studerende deler de digitale studiebøger med hinanden: 71 % finder det acceptabelt, når venner og medstuderende deler digitale studiebøger med hinanden, mens 62 % finder det acceptabelt, når bøgerne deles i læsegrupper eller på undervisningshold. Undersøgelsen indikerer, at udfordringen ift. de studerendes ulovlige kopiering ikke er manglende kendskab til reglerne, men at normerne blandt de studerende tilsiger, at ulovlig kopiering er ok. Derfor er et fokusområde nu for kampagnen at få uddannelsesinstitutionerne til at engagere sig i kampagnen og tage aktivt afstand fra ulovlig kopiering. Der er indgået samarbejder med bl.a. SDU, AAU, RUC, EA Dania, UC Lillebælt og CPH Business.

RettighedsAlliancen arbejder også med monitorering af facebookgrupper, DBA og andre online platforme, hvor der foregår ulovlig deling af lærebøger. Monitoreringsarbejdet består i

  • at holde sig orienteret om nye grupper og nye ulovlige delinger på Facebook og registrere dem for regelmæssigt at overvåge dem,
  • at kontakte brugere og facebookgrupper, som er blevet indberettet af forlagene, samt brugere og facebookgrupper, som RettighedsAlliancen opdager ulovligt deler/sælger lærebøger,
  • at få fjernet opslag om ulovlig deling/salg hurtigt og effektivt,
  • at få spredt viden ud til mange på en gang, bl.a. ved at kontakte administratorer af facebookgrupper, hvor der ulovligt foregår deling/salg, og motivere dem til at dele viden med medlemmer og fjerne opslag om ulovlig deling af bøger.

Forlagene opfordres også fortsat løbende til at være med til at sætte fokus på budskaberne og sprede kampagnen.

Øget anerkendelse af lærebøger
Forlagene oplever i stigende grad, at lærebøger og lærebogsskrivningen nyder mindre anerkendelse end tidligere, og at vilkårene for at skrive og udgive lærebøger er blevet vanskeligere. Det skyldes primært de videregående uddannelsesinstitutioners fokus på forskning og publicering af forskningsartikler blandt andet i relation til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) og karriereudvikling.

Danske Forlag har derfor i et samarbejde med Dansk Forfatterforening og UBVA skabt opmærksomhed om problemstillingen for at øge anerkendelsen af lærebøgerne. I første omgang har vi brugt kræfter på universitetsniveauet. Vi forventer på sigt, at en øget anerkendelse af lærebøger på universiteterne vil have en afsmittende effekt på lærebøger til andre videregående uddannelser.

Danske Forlag glæder sig over, at Uddannelses- og Forskningsministeriets udvalg for bedre meritering i dansk forskning i den i foråret 2019 offentliggjorte rapport Bedre meritering har fokus på at øge anerkendelsen af undervisning og herunder de faktorer, der fører til god undervisning. Danske Forlag har spillet ind til udvalget med ønsket om bedre anerkendelse af lærebøger.

It i folkeskolen
Der har i 2019 fortsat været et stort fokus på digitaliseringen af folkeskolen. Året har dog vist klare tegn på, at anvendelsen og indkøbet af digitale læremidler nærmer sig en normalisering, hvor man bygger videre på eksisterende initiativer og erfaringer, snarere end at man lancerer mange, nye og umodne og begrænset gennemarbejdede initiativer. Danske Undervisningsforlag har således deltaget i en række møder med Stat og Kommuner (overvejende hhv. STIL og KL), hvor fokus har været på justeringer af eksisterende initiativer (fx ift. anvendelse og vedligeholdelse af standarder), og hvor vi har søgt at udbrede kendskabet til medlemsforlagenes erfaringer og interesser. Største enkeltstående indsats har været i dialogen med SKI om indførelse af en såkaldt dynamisk indkøbsmodel i SKI-regi jf. afsnittet nedenfor.

Brugerportalen
Som bekendt har Brugerportalinitiativet (BPI) været under udvikling og implementering siden 2014. En væsentlig milepæl blev nået i 2017, hvor alle kommuner havde anskaffet en læringsplatform (LMS), og en ny blev nået i 2019, da Aula blev introduceret. Hvor LMS’erne har haft stor påvirkning på udgivere af læremidler til grundskolen ift. fx integrationer mv., har Aula kun haft en meget begrænset påvirkning, da Aula overvejende er en platform til kommunikation mellem elever/lærere og lærere/forældre.

LMS’erne spiller fortsat en helt central rolle i planlægningen og afviklingen af undervisningen i grundskolen. 2019 har dog båret præg af, at platformene har nået et udviklingsmæssigt modenhedsniveau, hvilket har betydet, at forlagene ikke (til forskel fra tidligere år), har været udfordret af hyppige tekniske ændringer og justeringer, som påførte forlagene betydelige ekstraarbejder. LMS-aktørerne har i året heller ikke taget skridt i retning af nye forretningsmodeller eller -områder, som har påvirket forlagene negativt eller udfordret forlagenes kommercielle aktiviteter.

Ulovlig deling af forlagsproduceret indhold på læringsplatformene
I 2018 fremlagde Copydan Tekst og Node en undersøgelse fra en af læringsplatformene, der ikke overraskende viste, at lærerne deler forlagsproduceret indhold på tværs af skolerne. Lige siden KL annoncerede sine visioner om, at lærerne skal dele deres undervisningsforløb i læringsplatformene på tværs af skolerne, har Danske Forlag opfordret til, at der blev taget hånd om forlagsrettigheder. Dette har KL imidlertid siddet overhørig, og vi har derfor sammen med Dansk Forfatterforening, Copydan Tekst og Node samt BFU haft flere møder med KL for at finde løsninger på problemstillingen. 

Danske Forlag vurderer, at en væsentlig del af den ulovlige deling finder sted, fordi KL har forsømt at oplyse lærerne om rammerne for deling på tværs af skolerne. KL har undervejs anerkendt, at det er et problem med den ulovlige deling, og der er indledt dialog mellem KL og Copydan for at undersøge mulighederne for at lave en Copydan-aftale, hvor skolerne mod vederlag får lovliggjort delingen. Samtidig har firmaerne bag læringsplatformene accepteret at indsætte pop up-bokse på læringsplatformene, der oplyser lærerne om reglerne for deling.

Offentligt indkøb af digitale læremidler
Det offentliges indkøb af digitale læremidler er forsat et meget heterogent system. Der indkøbes således på meget forskellige måder og efter meget forskellige modeller. Selv inden for samme indkøbs-paradigme ses der meget store variationer i tilgangen. Én model er dog taget ud af spillet i 2019 nemlig ”KLs pilotforsøg med alternativ indkøbsmodel for digitale læremidler”. I foråret 2019 gik KL i udbud med projektet, men meddelte kort tid efter, at KL havde besluttet at stoppe udbudsprocessen, da de deltagende kommuner ikke mente, at der var tilstrækkeligt med leverandører til at gennemføre projektet. KL meldte ikke selv noget ud ift. projektet, men gentagne forespørgsler fra vores side afdækkede mod årets slutning, at man i KL ikke længere arbejder med projektet/modellen.

SKI – dynamisk indkøbsmodel for digitale læremidler
I foråret 2019 deltog Danske Undervisningsforlag i en række konstruktive møder med SKI om deres udarbejdelse af model for kommuner og institutioners indkøb af digitale læremidler. SKI ønskede at skabe en model, som kunne afløfte kommunernes udbudspligt ved større samlede indkøb og samtidig skabe større fleksibilitet – fx ift. samlet indkøb af læremidler fra forskellige leverandører. Modellen skulle dertil lette forlagenes arbejde med udarbejdelse af tilbud.

Fordelen ved et dynamisk indkøbssystem er, at nye produkter og nye leverandører løbende kan komme med på aftalen. Det giver både plads til de små, specialiserede forlag med få produkter og de store med det brede sortiment og imødekommer den bekymring, som Danske Forlag tidligt i forløbet havde rejst, om at almindeligt udbud ville kunne få alvorlige konsekvenser for de forlag, som ikke kom med på en rammeaftale. Et hovedbudskab fra Danske Forlag har endvidere været, at hvis pris bliver for afgørende en faktor, så tvinges skolerne ud i at vælge det billigste produkt, hvilket kan få negativ betydning for kvaliteten i undervisningen.

SKI 02.40 blev endeligt lanceret i oktober 2019 og fik i sin endelige form en udformning, som blev endog meget fleksibel. Reelt kan aftalen benyttes til indkøb af alt fra små enheder som læremidler til et enkelt fag til en enkelt klasse og til fælleskommunale indkøb af samtlige læremidler til alle fag, alle skoler i flere kommuner på én gang.

Derfor var det med spænding, at vi så frem mod de første praktiske udmøntninger/udbud inden for modellen. Disse er kommet primo 2020, og læringen heraf er indtil videre, at SKI 02.40 bliver mindre anvendt end forventet (flere store kommuner har valgt helt decentrale indkøb for skoleåret 2020/21), og at 02.40 bliver anvendt meget forskelligartet. Aarhus Kommune har således anvendt modellen til fællesindkøb til alle kommunens skoler fra forskellige leverandører, mens fx Viborg Kommune har valgt at bruge den til fællesindkøb fra kun én leverandør.

Vi følger nøje udviklingen i brugen af modellen og er klar til opfølgende dialog med SKI, hvis vi vurderer, at brugen bliver utilsigtet fleksibel eller på anden måde går imod intentionerne for aftalen.

Ulige konkurrence fra offentlig produktion af læremidler
Danske Forlag er fortsat opmærksom på den ulige konkurrence, som opstår, når uddannelsesinstitutioner producerer og distribuerer læremidler i konkurrence med forlagenes udgivelser. Danske Forlag har rejst en række konkrete sager, men det er et ressourcetungt arbejde, så foreningen må løbende undlade at gribe ind overfor de konkurrenceforvridende aktiviteter. Danske Forlag er løbende i dialog med Dansk Erhverv, der har en generel dagsorden mod såkaldt offentligt opgavetyveri.

Copydan Tekst og Node
I februar 2020 udbetalte Tekst og Node 339 mio. kr. til mere end 75.000 danske og udenlandske rettighedshavere. Vederlagene stammer primært fra grundskoleområdet (158 mio. kr.). Det næststørste indtægtsområde er de forberedende erhvervs- og ungdomsuddannelser, som bidrager med samlet 71 mio. kr. Det siger sig selv, at indtægterne fra kopiering er væsentlige ift. investeringer i bl.a. nye læremidler, og Danske Forlag prioriterer derfor arbejdet i Tekst og Node højt. 

1. januar trådte der nye aftaler i kraft på gymnasie- og erhvervsskoleområdet. Aftalerne er baseret på undersøgelser, som har vist en stigning i forbruget, og vederlagene kommer derfor til at stige på disse områder.

Også i 2019 blev udgiverkredsen i Tekst og Node enige om, at medlemsorganisationerne kan benytte dele af de ufordelbare midler fra uddannelsesområdet til f.eks. at finansiere medlemsorganisationernes ophavsretlige arbejde. Det betyder, at det dermed ikke kun er medlemmerne af Danske Forlag, som er med til at finansiere det arbejde, som Danske Forlag udfører f.eks. ift. EU's ophavsretsreform og ift. håndhævelse af forlagenes rettigheder over for piratkopiering. Det er arbejde, som er helt afgørende for at sikre rettighedsindtægter, og som alle forlag har glæde af, og derfor er det rimeligt at kunne benytte nogle af de ufordelbare midler.

Danske Undervisningsforlags næstformand, Hanne Salomonsen, blev på Tekst og Nodes generalforsamling i foråret 2019 genvalgt som formand.

Nordisk Læremiddelkonference
I august 2019 var Danske Forlag vært for en vellykket Nordisk Læremiddelkonference i København, hvor 104 nordiske udgivere af læremidler til grundskolen og ungdomsuddannelserne var samlet for at møde nordiske kolleger og deltage i faglige debatter med fokus på digitalisering i grundskole og ungdomsuddannelser. Konferencen afholdes hvert andet år på skift af de nordiske forlæggerforeninger.

COVID-19 og undervisningsforlagene
Da Danmark lukkede ned i midten af marts 2020, besluttede flere af undervisningsforlagene at åbne op for fri adgang til de digitale undervisningsportaler. De danske skoler stod i en helt ekstraordinær og vanskelig situation, hvor de med meget kort varsel skulle overgå til fuld fjernundervisning. Danmark er meget langt fremme ift. digital læring, og derfor har de digitale undervisningsmuligheder under skolenedlukningerne været langt bedre end i mange andre lande. Undervisningsforlagene oplevede 2-3 gange mere trafik på deres læringsplatforme end normalt, og et betydeligt øget pres på deres individuelle kundeservice i form af teknisk hjælp til både lærere og forældre. Det var naturligvis positivt, at portalerne var så bredt benyttede, men gav dog også forlagene en stor udfordring pga. øgede omkostninger som følge af det øgede pres på både platformene og forlagenes kundeservice. Danske Forlag var i dialog med Undervisningsministeriet, og efter tre ugers skolelukninger blev der afviklet et udbud, således at der fremadrettet ville blive betalt for den udvidede adgang.

Regeringen har udtrykt intentioner om, at det offentlige indkøb skal fastholdes, og fra Danske Undervisningsforlags side har vi opfodret til, at dette også sker ift. indkøbet af både trykte og digitale læremidler.

Lukningen af de mellemlange og videregående uddannelser har også rejst en række problemstillinger særligt for de studerende, som skriver opgaver, og som ikke har haft adgang til uddannelsesstedernes biblioteker. Her har aftalelicensen vist sin berettigelse, da det har været muligt på meget hurtig og fleksibel vis at indgå aftaler, som har kunnet imødekomme de akut opståede behov blandt de studerende.

Medlemsmøder
Danske Forlag har afholdt en række medlemsmøder af særlig interesse for Danske Undervisningsfor-lags medlemmer:

06.06.19: Møde med RettighedsAlliancen om omfanget og håndteringen af ulovlig kopiering, ODEV-kampagnen m.m.
10.09.19: Møde om Copydan Tekst og Nodes aftaler på uddannelsesområdet
22.01.20: Møde om nye faghæfter og prøvevejledninger for naturfagene
17.04.20: Møde med STUK om teknologiforståelse

Tak til den store frivillige indsats
Danske Undervisningsforlag har i årsberetningen valgt at sætte fokus på ovenstående temaer, men har herudover frivillige repræsentanter siddende i diverse udvalg, bestyrelser m.m., som gør en stor indsats for at sikre, at forlagenes synspunkter bliver hørt. Vi takker medlemmerne for den indsats, der ydes bl.a. i styregruppen for Materialeplatformen, bestyrelserne for Copydan Tekst og Node, STILs samarbejdsforum for udvikling af digitale læremidler, bestyrelsen i FUI og projektgruppen vedr. skolebogsmessen.


Se tidligere årsberetninger:
2019
2018

2017
2016
2015
2013-14
2012
2011
2010
2009
2008
2007