Danske Forlag

Danske Forlag er en interesseorganisation for forlag i Danmark, der har til formål at fremme medlemsforlagenes fælles interesser.

Foreningen er forlagenes fælles talerør i forhold til regering, politikere, myndigheder, presse samt offentligheden i øvrigt. Foreningen søger at skaffe medlemsforlagene indflydelse på og information om lovgivning, politiske initiativer og andre forhold, som er væsentlige for forlagsområdet. Det sker dels som aktiv høringspart, dels ved iværksættelse af egne initiativer.

Danske Forlag skal synliggøre forlagenes betydning for skabelsen og udbredelsen af mangfoldig og kvalitetspræget litteratur og læremidler.

Foreningen varetager tillige kontakt med organisationer i udlandet og indgår via den europæiske forlæggerforening i et samarbejde om indflydelse på relevant europæisk lovgivning. Som medlem af den internationale forlæggerforening støtter foreningen forsvaret for ytringsfriheden og ophavsretten overalt, hvor den er under pres.

 

Danske Forlags indsatsområder

Danske Forlag arbejder for rammevilkår, som skal sikre et kommercielt levedygtigt bogmarked med et mangfoldigt udbud af litteratur og læremidler.

Stærk ophavsret
Danske Forlag arbejder for en stærk ophavsret, da den ophavsretlige beskyttelse sikrer et uafhængigt bogmarked og udgør incitamentet til at investere i ny litteratur og nyt undervisningsmateriale. Ophavsretten er baseret på EU-ret samt internationale traktater, hvorfor Danske Forlag prioriterer internationalt samarbejde med den europæiske (FEP) og den internationale (IPA) forlæggerforening højt.

Håndhævelse af rettigheder
Foreningen varetager medlemmernes interesser, når der sker systematisk krænkelse af et stort antal medlemsforlags værker, f.eks. i sager om ulovlig kopiering i kopicentre. Foreningen varetager ligeledes kontakten til uddannelsesinstitutioner, som kopierer ulovligt. Danske Forlag er medlem af Rettighedsalliancen, som arbejder både politisk og konkret med at håndhæve medlemsforlagenes digitale rettigheder på internettet.

Begrænse offentlig konkurrenceforvridende udgiveraktivitet
Danske Forlag arbejder for, at forlagene ikke udsættes for konkurrenceforvridende adfærd fra det offentlige.

Støtte til litteraturpolitiske tiltag
Danske Forlag støtter kulturpolitiske tiltag, som tilgodeser litteraturen, f.eks. biblioteksafgift, læselystkampagner, oversættelsesstøtte m.m. Pga. størrelsen af det danske sprogområde kan markedskræfterne alene ikke sikre et mangfoldigt bogmarked.

Central placering i undervisningen af forlagsproducerede læremidler
Danske Forlag arbejder for, at forlagsproducerede læremidler også fremover har en central placering i undervisningen. Didaktisk udviklede læremidler er vigtige for læringen, og dansksprogede læremidler sikrer udvikling af en dansk fagterminologi.

Varetagelse af forlagenes interesser i Copydan
Danske Forlag repræsenterer forlagene i Copydan Tekst og Node og indgår på forlagenes vegne aftaler om kollektiv forvaltning af forlagenes rettigheder. Dermed sikrer Danske Forlag medlemmerne indflydelse på centrale spørgsmål om, hvornår og hvordan rettighederne skal forvaltes kollektivt f.eks. på uddannelsesområdet.

Repræsentation i offentlige og private organer
Danske Forlag sikrer medlemsforlagenes interesser gennem foreningens repræsentation i en række offentlige og private organer f.eks. Bogforums Messeudvalg, Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Rettighedsalliancen, Copydan, Skolemessen og Danmarks Læringsfestival, STIL - styregruppe for Materialeplatformen m.m.
Se liste over foreningens repræsentanter i organer og udvalg

Forlagsbranchens statistikker
Danske Forlag står for forlagsbranchens statistikker. Statistikkerne fungerer som pejlemærke for forlagene, og for branchens politiske forhandlingsposition er det vigtigt at være i stand til at fremlægge dokumentation for branchens tilstand og samfundsmæssige betydning.

Juridisk rådgivning
Danske Forlag bistår medlemsforlagene med juridisk rådgivning i sager, som har principiel karakter, og som vil kunne påvirke et større antal af medlemsforlagene.

Fælles kommercielle brancheinitiativer
Danske Forlag tager initiativer og laver aftaler på områder, som styrker branchen kommercielt. Af initiativer kan nævnes:

  • Nedsættelse af arbejdsgruppe og deltagelse i internationalt samarbejde om udvikling af et fælles klassifikationssystem
  • Samarbejdsaftale med Centrene for Undervisningsmidler om formidling af læremidler
  • Aftale med Copydan Billedkunst om medlemsforlagenes brug af billeder
  • Branchetræf hvert 2. år for medlemmer af Danske Forlag og Boghandlerforeningen.
  • Nordisk Skolebogskonference hvert 2. år.

Information, dialog og videndeling
Medlemsforlagene sikres information om lovgivning samt andre forhold, som er væsentlige for forlagsområdet, gennem nyhedsbreve og medlemsmøder. Medlemsmøderne er en mulighed for dialog med branchens samarbejdspartnere. Medlemmerne kan opnå erfaringsudveksling og videndeling ved at tilmelde sig foreningens erfagrupper inden for f.eks. forlagsjura, lydbøger, digitale udgivelser m.m.