Danske Undervisningsforlag

Danske Undervisningsforlag er en del af Danske Forlag, som varetager undervisningsforlagenes særlige interesser og arbejder for at skabe de bedste rammevilkår for udgivelse af læremidler.

Danske Undervisningsforlag giver forlagene synlighed og gennemslagskraft over for regering, politikere, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og offentligheden i øvrigt.
 

Foreningen er repræsenteret i relevante udvalg m.m. som f.eks. Følgegruppe om It i folkeskolen, Styregruppe for Materialeplatformen og Samarbejdsforum om udvikling af digitale læremidler i Styrelsen for It og Læring.
 

Danske Undervisningsforlag har et internationalt engagement og sikrer medlemmerne indflydelse på EU-lovgivning gennem Danske Forlags europæiske samarbejde i Federation of European Publishers i Bruxelles.

 

Danske Undervisningsforlags indsatsområder

Håndhævelse af rettigheder
Danske Undervisningsforlag arbejder aktivt for at forebygge og bekæmpe rettighedskrænkelser, herunder krænkelser i kopicentre og på internettet og uddannelsesinstitutioner. Danske Undervisningsforlag bistår med at håndhæve medlemmernes rettigheder og arbejder tæt sammen med RettighedsAlliancen.

Fair konkurrencevilkår
Danske Undervisningsforlag søger indflydelse på konkurrencemæssige forhold. Foreningen arbejder for, at medlemsforlagene ikke udsættes for unfair konkurrence fra offentlige aktører som for eksempel uddannelsesinstitutioner, der selv driver forlagsvirksomhed.

Varetagelse af undervisningsforlagenes interesser i Copydan
Danske Undervisningsforlag sikrer medlemmerne væsentlig indflydelse på arbejdet i Copydan, specielt Copydan Tekst & Node, og arbejder for, at uddannelsesinstitutionerne har kendskab til kopibegrænsningsreglerne.

Samarbejde med Centrene for Undervisningsmidler
Danske Undervisningsforlag samarbejder med Centrene for Undervisningsmidler og deltager aktivt i forhandlinger om Informationsaftalen.

Information, dialog og videndeling
Medlemsforlagene sikres information om lovgivning samt andre forhold, som er væsentlige for undervisningsforlagene gennem nyhedsbreve og medlemsmøder. Medlemsmøderne er en mulighed for dialog med branchens samarbejdspartnere og kolleger.

Se mere om juridisk rådgivning m.m. i ”Gode grunde til hvorfor du skal melde dig ind i Danske Forlag”.

 

Danske Undervisningsforlags organisering

Danske Undervisningsforlag er en sektion nedsat af Danske Forlags generalforsamling og bestyrelse, jf. vedtægternes § 19.

Danske Undervisningsforlag ledes af et forretningsudvalg, som vælges af de personlige medlemmer på Danske Forlags generalforsamling. Ét af forretningsudvalgets medlemmer skal være et af medlemmerne af Danske Forlags bestyrelse. Forretningsudvalget konstituerer sig selv.

Danske Undervisningsforlag refererer til Danske Forlags bestyrelse. Referencen indebærer, at Danske Undervisningsforlag i fornødent omfang skal holde bestyrelsen informeret om forhold af væsentlig betydning for Danske Undervisningsforlag og/eller Danske Forlag, ligesom bestyrelsen skal sørge for, at relevant information tilgår Danske Undervisningsforlag.

Sager, der kræver forelæggelse for generalforsamlingen, eller som i øvrigt er af væsentlig eller principiel betydning, skal forelægges bestyrelsen.