Danske Undervisningsforlag - Årsberetning

Danske Undervisningsforlags beretning for april 2016 – marts 2017

Danske Undervisningsforlags årsberetning omhandler områder, som har særlig og specifik betydning for undervisningsforlagene. En række temaer med stor betydning for danske undervisningsforlag er tværgående for forlagsbranchen og omtales derfor i bestyrelsens beretning. Det gælder f.eks. EU's reform af ophavsretten, hvor aftalelicensmodellen er udfordret, og e-bøger til læsehandicappede, hvor Undervisningsministeriet og Nota servicerer læsehandicappede studerende.

Piratkopiering af lærebøger
Ulovlig kopiering og deling af lærebøger er et område, som Danske Undervisningsforlag fortsat har haft stor fokus på i det forgangne år. Særligt på det digitale område har Danske Undervisningsforlag modtaget et større antal indberetninger fra medlemsforlag om krænkelser på internettet. Danske Forlag samarbejder tæt med RettighedsAlliancen om at behandle sagerne. De sidste års stigning i medlemsindberettede sager om ulovlig kopiering har medført et behov for at systematisere og effektivisere sagsbehandlingen og samarbejdet med RettighedsAlliancen. Derfor har Danske Forlag udarbejdet en ny vejledning til medlemmerne om, hvordan de skal forholde sig, når et værk er blevet krænket. Vejledningen fås ved at henvende sig til sekretariatet. Proceduren for anmeldelse af sager er ændret således, at den nu sker gennem en webformular på RettighedsAlliancens hjemmeside.

Mange sager handler om, at indscannede lærebøger bliver delt blandt studerende på Facebook. Her løses sagerne oftest ved en direkte henvendelse til de studerende, der har tilgængeliggjort lærebøgerne, og ledelsen på det pågældende studiested orienteres om krænkelserne og opfordres til at håndtere sagen og sætte forebyggende tiltag i værk.

Desværre må vi konstatere, at politiet fortsat har for få ressourcer til at håndtere sager om ulovlig kopiering. Til eksempel er der sagerne om kopiforretningen Mr. Copy i Odense. Til trods for at ejeren blev idømt 6 måneders ubetinget fængsel i 2013, har det ikke forhindret ham i at fortsætte ulovlighederne, og i februar 2016 måtte Danske Undervisningsforlag sammen med RettighedsAlliancen indgive en ny anmeldelse. Denne anmeldelse var først planlagt til at blive behandlet i retten i februar 2017, men blev desværre udskudt i 6 måneder. Danske Undervisningsforlag fortsætter med at følge op på sagen.

Sagerne om ulovlig kopiering af lærebøger er vanskelige at få overblik over og ressourcekrævende at håndtere, fordi krænkelserne typisk foregår i lukkede netværk som Facebook, Dropbox m.m. Derfor har Danske Forlag i samarbejde med RettighedsAlliancen samt en række andre aktører valgt at sætte ind med en forebyggende kampagne, som over en periode på tre år skal oplyse studerende på videregående uddannelser om ophavsretten og konsekvenser ved at kopiere ulovligt. Kampagnen vil læne sig op af den synlighed og debat som Os der elsker film-kampagnen genererer. Som led i arbejdet vil der hos RettighedsAlliancen blive afsat dedikerede ressourcer til aktivt at opsøge og sætte ind over for de lukkede netværk, hvor der foregår krænkelser. Det er lykkedes at give kampagnen volumen ved bidrag fra ufordelbare midler fra Copydan Tekst og Nodes erhvervsområde.

Ulige konkurrence fra offentlig produktion af læremidler
Flere af Danske Undervisningsforlags medlemmer er blevet udsat for, at offentlige uddannelsesinstitutioner selv udvikler og markedsfører digitale læremidler i direkte og ulige konkurrence med forlagene. Det har derfor stået højt på dagsordenen i Danske Undervisningsforlag at gribe ind over for den slags konkurrenceforvridende aktiviteter.

I august 2016 kom der svar i den sag, som Danske Forlag sammen med UBVA (AC) og Dansk Forfatterforening i maj 2015 havde anmeldt til Konkurrencestyrelsen om et voksenuddannelsescenters forlagsaktiviteter, som Danske Forlag vurderede på sigt kunne udfordre de private aktørers muligheder i markedet. Svaret fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastslog, at den type forlagsaktivitet, som der var lagt op til fra voksenuddannelsescenterets side, ikke er lovlig, og der var derfor indledt en tilsynssag. Det er et vigtigt signal for Danske Forlag at kunne sende til andre uddannelsesinstitutioner. Styrelsen endte imidlertid med at meddele, at de ikke ville foretage sig yderligere i sagen, da voksenuddannelsescenteret undervejs skiftede strategi og fremover kun vil udgive et mindre antal titler, som alene er til intern brug.

Derudover har Danske Undervisningsforlag været med til at sætte problemet med offentlig konkurrenceforvridning højt på dagsordenen i Dansk Erhverv og bidraget til Dansk Erhvervs politiske interessevaretagelse på området. På Dansk Erhverv og Børsens debatarrangement om offentligt opgavetyveri i juni 2016 efterlyste Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, tydelighed i lovgivningen om det offentliges opgaver, og at Folketinget tager politisk stilling til, hvornår det offentlige skal bevæge sig ind på områder, som allerede varetages af kommercielle virksomheder. Endelig blev det foreslået, at der i lovgivningsprocessen er en høring af de berørte brancher og erhvervsorganisationer.

Som en del af Dansk Erhvervs delegation deltog Danske Forlag i et møde med regeringen i marts 2017. Her blev bl.a. sagsforløbet fra sagen mod voksenuddannelsescenteret fremlagt. Regeringen har stillet i udsigt, at der kommer et initiativ, der skal begrænse det offentliges konkurrenceforvridende aktiviteter i 2017.

It i folkeskolen
Danske Undervisningsforlag har fortsat haft stor opmærksomhed på de mange initiativer om digitale læremidler på folkeskoleområdet og aktivt bidraget til at udbrede kendskabet til medlemsforlagenes erfaringer og interesser:

Brugerportalen
Regeringen og KL’s fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen udvikler sig løbende. Det inkluderer bl.a. en fælles digital udviklingsplan for folkeskolen og dagtilbud, herunder ny fælles infrastruktur, fastlæggelse af fællesoffentlige standarder og kommunalt indkøbte læringsplatforme, som understøtter kommunikation og planlægning af læring. Enkelte medlemsforlag har deltaget i tekniske arbejdsgrupper med henblik på at bidrage til en fornuftig implementering af brugerportalen.

Danske Undervisningsforlag har løbende været i dialog med STIL og KL om de muligheder og udfordringer, som brugerportalen giver. Brugerportalinitiavet indeholder mange gode intentioner om styrket it i folkeskolen, men der er desværre risiko for, at brugerportalen medfører negative konsekvenser for fremtidens læremidler og undervisning. Det tekniske setup er så komplekst, at det svækker mindre forlag og dermed konkurrencen, og beslutningstagernes manglende opmærksomhed på rettighedsspørgsmål under udviklingen af brugerportalinitiativet har øget risikoen for, at lærerne kommer til at bryde ophavsretten ved deling af læremidler. Danske Undervisningsforlag fortsætter med at have opmærksomhed på udviklingen.

Møde med undervisningsministeren
I juni 2016 havde Danske Undervisningsforlag møde med daværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby. Hovedtemaet for mødet var digitalisering i undervisningen, og Danske Undervisningsforlag redegjorde for forlagenes holdninger til blandt andet udbredelsen af digitale læremidler og brugerportalinitiativet. Emner som uddannelsesinstitutionernes konkurrenceforvridende aktiviteter og Notas services til læsehandicappede blev også drøftet.

Følgegruppe om it i folkeskolen
Undervisningsministeriet nedsatte i 2016 en følgegruppe om it i folkeskolen, som Danske Forlag er repræsenteret i. Formålet med følgegruppen er at bidrage med viden og rådgivning til den styregruppe, der har igangsat en række projekter til understøttelse af brugen af digitale læremidler i undervisningen. Danske Undervisningsforlag mener, at det er vigtigt, at digitaliseringen sker med omtanke for den gode undervisning og for beskyttelse af rettigheder, samt at det vedblivende sikres, at de til enhver tid tilstedeværende præmisser understøtter et frit, kommercielt marked for udvikling og salg af læremidler.

Lettere indgåelse af databehandler- og dataaftaler
Når der overføres persondata fra skolerne til forlagene i forbindelse med brug af forlagenes digitale læremidler, skal der være indgået databehandler- og dataaftaler. Det er en meget omstændelig proces at få aftalerne på plads, som mange forlag oplever som problematisk. Danske Undervisningsforlag har lagt mange kræfter i at gøre opmærksom på problemerne og været i dialog med KL og Styrelsen for It og Læring, hvor vi presser på for etablering af mindre bureaukratiske procedurer for indgåelse af databehandler- og dataaftaler mellem forlagene og skolerne. Vi fortsætter med at presse på, indtil der er en løsning. Danske Forlag har desuden afholdt et medlemsmøde om den nye persondataforordning, hvor der også var fokus på håndtering af persondata i forbindelse med digitale læremidler.

Kommunernes indkøb af digitale læremidler
Regeringen har afsat en pulje på 500 mio. kroner fra 2012 til 2017 til it i folkeskolen. Skolerne kan få refunderet 50 % af udgifterne til indkøb af digitale læremidler, som opfylder tildelingskriterier, der er fastsat af Styrelsen for It og Læring (STIL). Danske Undervisningsforlag har løbende været i dialog med STIL for at sikre tildelingskriterier, der på en hensigtsmæssig måde kunne understøtte markedet for digitale læremidler. Til Danske Undervisningsforlags tilfredshed blev kriterierne for uddeling i 2017 kun ændret minimalt i forhold til sidste år.

Digitalisering i ungdomsuddannelser
I august 2016 var ca. 350 lærere, skoleledere, erhvervsfolk og embedsmænd samlet hos Dansk Erhverv i København til en stor konference om digitalisering i ungdomsuddannelserne. Danske Forlag stod bag konferencen sammen med Dansk Erhverv, IT-Branchen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier. På scenen var bl.a. undervisningsminister, Ellen Trane Nørby, digitaliseringsekspert Tim Frank Andersen og formand for Danske Undervisningsforlag, Cliff Hansen.

I løbet af dagen var der inspirerende oplæg og debatter om digitaliseringens muligheder og begrænsninger. Danske Undervisningsforlags budskaber på dagen var bl.a., at rammevilkårene, fx de tekniske setup, er afgørende for, om den digitale undervisning bliver en succes, og at politikerne skal være åbne om deres visioner for digitalisering og indgå i en dialog om nye initiativer.

Se en opsamling på konferencen i denne video.

Copydan Tekst og Node
I 2016 er der blevet indgået digitale kopiaftaler med universiteterne, så alle uddannelsesinstitutioner nu er dækket af rammeaftaler om digital kopiering. Se mere her: Kopiregler for universiteter.

Politisk er der stor fokus på den udvidede aftalelicensmodel, som administreres af Copydan Tekst og Node, fordi den er udfordret af EU-Kommissionens reformplaner om en revision af ophavsretten. Se Danske Forlags bestyrelses årsberetning under ophavsret.

Ny strategi for Danske Undervisningsforlag
I sommeren 2016 har forretningsudvalget for Danske Undervisningsforlag afholdt strategiseminar og udviklet en toårig strategi for Danske Undervisningsforlags indsats. Strategien dækker alle uddannelsesområder og har særligt fokus på brugerportalinitiativet, antipiratkopieringskampagnen samt tværgående emner som Copydanaftaler, forhandlinger med Nota, offentlig konkurrenceforvridning og EU’s ophavsretsreform.

Medlemsmøder
Danske Forlag har afholdt en række medlemsmøder af særlig interesse for Danske Undervisningsfor-lags medlemmer:

  • 30.03.17: Møde om adaptiv læringsteknologi
  • 07.11.16: Møde om piratkopiering
  • 30.08.16: Møde om persondatabeskyttelse
  • 20.06.16: Møde om fremtidens lærebog til videregående uddannelser
  • 18.05.16: Møde om Brugerportalinitiativet

Tak til den store frivillige indsats
Danske Undervisningsforlag har i årsberetningen valgt at sætte fokus på ovenstående temaer, men har herudover frivillige repræsentanter siddende i diverse udvalg, bestyrelser m.m., som gør en stor indsats for at sikre, at forlagenes synspunkter bliver hørt. Vi takker medlemmerne for den indsats, der ydes bl.a. i STILs branchesamarbejdsudvalg, styregruppen for Materialeplatformen, bestyrelserne for Copydan Tekst og Node, Arkiv, AVU-medier, KulturPlus, Verdens TV og Fællesforeningen, STILs samarbejdsforum for udvikling af digitale læremidler, bestyrelsen i FUI og projektgruppen vedr. skolebogsmessen.