Høringssvar vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

Kommissionen har fremsat et direktivforslag om en reform af ophavsretslovgivningen, som kan få betydning for fremtidige investeringer i dansk litteratur og læremidler. Danske Forlag har i sit høringssvar til Kulturministeriet valgt at fokusere på, at

  • aftalebaserede løsninger respekteres i bestemmelserne om brug af værker i undervisning
  • der stilles krav om rimeligt vederlag for brug af værker i undervisning
  • det bliver lovfæstet, at forlag, der har erhvervet rettigheder fra ophavsmænd, også har en ret til en andel af kompensationen ved vederlagsordninger og at
  • aftalefrihed bevares i aftaleforholdet mellem forlag og forfattere

Se høringssvaret